Hoe 512 miljoen mensen verkracht worden

We hebben maar weer eens een kleine analyse losgelaten op de Europese Unie, het ondemocratische bolwerk van corrupte bureaucraten in Brussel, die duidelijk maken dat deze corpocratie alleen is gemaakt om mensen in de EU te beroven van materiële en geestelijke zaken. Jammer genoeg heeft de gehersenspoelde massa dit tot op de dag van vandaag nog steeds niet begrepen, maar het is slechts een kwestie van tijd voordat dit leugenachtige kaartenhuis instort.
De slachtoffers zullen dan degenen zijn die deze criminelen hebben geloofd, politici die hen de grootste leugens over het gemeenschappelijke Europese huis hebben verteld. Helaas zal het ook diegenen treffen die het hele gedrocht vanaf het begin kritisch hebben bekeken. Als de Dag des Oordeels komt, zullen de daders in geen velden en wegen meer te bekennen zijn.
De spaarpot, die ze al die jaren door grootschalige corruptie hebben kunnen maken, zal groot genoeg zijn voor hun ontsnapping. Wie in mei bij de EU-verkiezingen die corrupte politici met zijn of haar stem ondersteunt, moet goed beschouwd een schroefje los hebben zitten.


Een hardnekkig stilzwijgen heerst in de Zwitserse media als het gaat om de problemen van de Europese Unie, die geen kleine cosmetische afwijkingen zijn maar ernstige, deels systemische, ongewenste ontwikkelingen.
Veel Zwitsers vragen zich momenteel af of de problemen van de EU verdwenen zijn sinds hun Federale Raad met Brussel heeft onderhandeld over een nauwere band, omdat ze er niets meer over kunnen lezen en horen in de mainstream media. Hierover hebben we onlangs een artikel geschreven (link hier).

In het volgende artikel wordt u kort herinnerd aan enkele problemen van deze supranationale structuur.

In de afgelopen jaren is het duidelijk geworden dat in de EU beslissingen worden genomen door de machtscentra van individuele machtige staten (de EU-landen Duitsland, Frankrijk en daarbuiten de VS), terwijl de kleinere lidstaten zich moeten houden aan die beslissingen. Deze besuiten komen niet op een democratische wijze tot stand, maar worden genomen door het aanwenden van (misbruik van) macht en invloed.
Als de wens van een enkel land niet past bij die van de machtiger landen, zal er een enorme druk worden uitgeoefend (zoals in Oostenrijk 2000/2001, Hongarije sinds 2010, Griekenland 2010-2015, Italië sinds 2018, Polen sinds 2005, het Verenigd Koninkrijk sinds 2016).

80% van de nationale wetten van een lidstaat worden beslist in Brussel. Het enige dat overblijft voor de nationale parlementen is om deze beslissingen, afkomstig uit Brussel, af te stempelen. Een aanzienlijke invloed van burgers over hun belangen neemt af op nationaal en staatsniveau en is afwezig op EU-niveau.
Mensenrechten, iets wat uitermate serieus moet worden genomen, zijn de EU onbekend.
Het Europees nepparlement is beperkt in zijn rechten, de samenstelling is niet democratisch, en bovendien heeft het de afgelopen decennia meer en meer de indruk gegeven dat het een zelfbedieningswinkel is geworden voor zijn parlementsleden, hun familieleden en hun partijen.
Het eigenbelang komt eerst - het landsbelang telt even niet.

Als nationale besluiten de EU niet bevallen, zullen ze door het Europese Hof van Justitie of door de regering in naam van de EU worden teruggedraaid, zelfs als ze op een democratische manier zijn genomen. Door haar manier van handelen vernietigt de EU de bestaande democratische speelruimte op nationaal of regionaal niveau.

Dat de EU geen democratie is en niet democratisch is ingericht en handelt, wordt als een gegeven beschouwd. Geen enkele burger kan op enigerlei wijze inspraak hebben in wie lid wordt van de Europese Commissie, om maar wat te noemen. Dit is voorbehouden aan de regeringsleiders van de EU-staten (Europese Raad). Misschien weet 5% van de EU-burgers dat hun voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker is (in ieder geval weet men wel dat het hoofd van de EC een zuipschuit is), maar over andere commissarissen als Frans Timmermans, Andrus Ansip, Maroš Šefčovič, Valdis Dombrovskis, Jyrki Katainen en Günther Oettinger weet nauwelijks iemand wat.
Van Juncker's kwaliteiten van leiderschap weet men onderhand wel dat "ischias" een hardnekkig probleem is. Het weerspiegelt waarschijnlijk ook de toestand van de hele EU.

Het leven van individuen wordt gereguleerd, gebureaucratiseerd en als het moet gewelddadig vanuit Brussel ingeperkt. Van de spreekwoordelijke banaankromming tot dwangvoeding verontreinigd met bestrijdingsmiddelen - dáárover beslissen Brusselse bureaucraten van het nepparlement.

Eén van de grootste problemen is nog steeds het ongebreidelde en overkoepelende lobbyisme in Brussel. Hierover hebben wij ook gisteren uitvoerig geschreven. Internationale bedrijven, banken en stichtingen werken in grote aantallen met naar schatting 25.000 lobbyisten in Brussel om beslissingen in hun voordeel te nemen. Verre van controle door de staat, laat staan controle door de burger, worden mogelijke besluitvormers op de goede weg gezet in hoerenkasten conferentiezalen van hotels of in bedrijfsfilialen.
Het zal meer geschikte en meer burgervriendelijke beslissingen omzeilen, anticiperen of ondermijnen, beslissingen die op nationaal niveau worden of zouden kunnen worden genomen. Het is natuurlijk duidelijk dat zelfs syndicaten of criminele structuren zoals de N'drangeta of de Maffia in deze ondoorzichtige omgeving proberen hun invloed uit te breiden. En met succes.

Het centralisme van de Europese Unie bevordert corruptie en nepotisme door massale herverdeling van geld van belastingbetalers (EU-steunprogramma's, maar ook het cohesiefonds). De aanleg van snelwegen of spoorwegen met behulp van EU-middelen, bijvoorbeeld, is spreekwoordelijk: snelwegen die eindigen in het niets (omdat de verstrekte subsidie dan "op" is). De EU is dus een goed voorbeeld van het tegenovergestelde van een zinvol, gestroomlijnd federalisme en doet meer denken aan de planeconomie van de voormalige communistische staten.

Het financiële beleid van de EU en de Europese Centrale Bank is vanaf het begin een ramp. Door de individuele economieën te verplichten zich aan de euro te binden, is het voor individuele staten onmogelijk om een onafhankelijk financieel en economisch beleid te voeren. Deze kritiek is niet nieuw, maar werd al vóór de invoering van de euro door gerenommeerde wetenschappers geformuleerd. Niet alleen Griekenland, Italië en de Franse economie lijden vandaag de dag massaal onder deze gedwongen verbinding. Ze kunnen geen zinvolle valutadevaluaties meer maken om concurrerend te blijven. De sluipende verpaupering van de bevolking niet alleen in deze landen is een consequentie op de lange termijn.

De eurogeldhoeveelheid is sinds 2008 in een onverantwoorde mate gestegen en blijft stijgen. Een verandering van het monetaire beleid is niet in zicht. Nogmaals, de aanbevelingen van bekende experts stoppen bij de poorten van de ECB. Het blijft onduidelijk hoe deze kwantitatieve verruiming zonder economische crisis, inflatie of oorlog kan worden beëindigd. Ondertussen, door het rigoureuze nul-rentebeleid, smelten de bezittingen en pensioenen van de burgers als sneeuw voor de zon.
Ligt het aan ECB-president Mario Draghi (wiens reputatie hij te danken had aan zijn eerdere activiteiten bij Goldman-Sachs in verband met de frauduleuze toetreding van Griekenland tot de eurozone) dat het begrotingsbeleid vooral in overeenstemming is met de belangen van grote internationale banken?

De Europese Unie dwingt nu alle lidstaten om de schulden van één of meer failliete eurolanden op zich te nemen. En dit kan tegenwoordig heel snel gebeuren. Uiteindelijk worden de schulden afgehandeld met de creditsaldi van de burgers - het gevleugelde woord van de "depositogarantie" is straks een vergeten toverwoord. U wordt straks kaalgeplukt!
Vanuit budgettair oogpunt blijft de EU een "zwarte doos". Terwijl het in de jaren 2000 nog steeds werd bekritiseerd over de ontbrekende miljoenen of hoe het geld van de belastingbetaler verdwijnt of wordt verkwanseld (Paul van Buitenen, 2004), is het al enkele jaren merkbaar stil rond dit onderwerp..... Jaarrekeningen worden zelden, eigenlijk nooit, door een externe accountant goedgekeurd.

Wat de autoritaire en ondemocratische acties en besluiten van de EU betreft zijn de bepalingen en de arresten van het Europese Hof van Justitie op het gebied van binnenlands beleid méér dan aan de orde: de EU is bezig met het opzetten en uitbreiden van een surveillancesysteem dat de individuele burger als een crimineel bewaakt, de gegevens van hen opslaat en als dom uitschot behandeld. De volledige bewaring van gegevens, het creëren van persoonlijkheidsprofielen - ook in de context van Schengen/Dublin - vindt vrijwel ongehinderd plaats. De situatie is vergelijkbaar met toegang tot internet of de vrijheid van meningsuiting. Kritische berichtgeving over de EU wordt steeds meer beperkt door de term "nepnieuws" of "hatespeech".

De EU lijdt aan een autocratische verloedering van het rechtssysteem. Een hoogtepunt was het arbitraire besluit van de Duitse bondskanselier om alle migranten toe te staan het Schengen/Dublin-gebied van de EU of Duitsland binnen te komen - identiteitspapieren waren niet meer nodig. Dit is in strijd met de toepasselijke wetgeving en alle juridische contracten (Schengen/Dublin). Alle andere EU-lidstaten, en ook de geassocieerde landen, zoals Zwitserland, moesten buigen voor hun acties.

Ook op andere vlakken lijdt het EU-rechtssysteem aan een gebrek aan transparantie en vooruitziendheid. Het Europese Hof van Justitie (EHvJ), dat in laatste instantie moet beslissen, bestaat uit rechters uit de verschillende lidstaten, uit verschillende rechtssystemen en juridische tradities, die de problemen van de andere lidstaten nauwelijks kennen, maar zeer vèrreikende uitspraken over hen doen. Het reguleert het dagelijks leven van 512 miljoen mensen - ver verwijderd van de realiteit.

De reclameboodschap dat de EU een "vredesproject" is, kan, met een korte blik op de herbewapening, de nauwe banden met de NAVO en de vele militaire avonturen van haar afzonderlijke lidstaten, worden toegewezen aan het gebied van de moderne sprookjes. Elke agressieve actie van een EU-lidstaat kaatst terug naar alle lidstaten. Sleutelwoorden: Kosovo, Syrië, Jemen, Irak, Afghanistan, Libië, Oekraïne, Mali. De neutrale staten verliezen onvermijdelijk hun geloofwaardigheid (Zweden, Oostenrijk, Ierland). De agressieve benadering omvat ook het gedrag van buitenlands beleid, dat, nauw verbonden met dat van de VS, een (gewelddadige) confrontatie met Rusland en China oproept.

De Amerikaanse inlichtingendienst NSA oefent een ongehinderde en volledige bespionering uit van de afzonderlijke EU-lidstaten en Brussel in het bijzonder. Vanuit politiek, militair en economisch oogpunt kunnen beslissingen nooit worden genomen zonder toegang tot machtscentra in de Verenigde Staten - machtscentra die regelmatig los staan van de Amerikaanse regering.

De toestand waarin de EU verkeert of de impact ervan op individuele lidstaten is zorgwekkend. Van een supranationale entiteit ontwikkelt zich een autocratische staatsvorm met een uitgebreide onthechting van haar bevolking. Ondanks alle garanties van de EU om méér democratische elementen in te voeren, blijven deze onvervuld.

Afdrukken Doorsturen