FED e-mail uit 2008 biedt inzicht in huidige repo-crisis

Vorige week publiceerde de Amerikaanse Federal Reserve de notulen van de Federal Open Market Committee bijeenkomst van 29-30 oktober. Hierin staat dat de FOMC leden grepen hun zorgen uitten over plannen hoe op de lange termijn om te gaan met de honderden miljarden dollars wekelijks die de New York Fed in de overnacht- en termijnrepomarkten worden gepompt. De zorgen gaan over de vraag of de Fed moreel risico creëert en/of dat de banken "een ongewenst hoog liquiditeitsrisico nemen".
We hebben nieuws voor de Fed: allebei is het geval. Dat gebeurde al toen de Fed voor $29 biljoen (!) aan een obscure verzameling banken gaf, van 2007-2010. De FOMC-notulen van de Fed onthulden ook dat men zich zorgen maakt over "de kans dat deelname aan repo-operaties van de Federal Reserve gestigmatiseerd zou kunnen worden..." en we moeten het de Fed nageven: zij hebben een stigmaprobleem... In dit artikel wordt de enome repo-ui van alweer een schil ontdaan.

Er is één uitdrukking op Wall Street die als geen ander angst aanjaagt - "intra-day bankruptcy" - een bankroet overdag, vooral als het een faillissementsaanvraag beschrijft van een sterk aan Wall Street verbonden onderneming.

Op 20 juli 2008 gebruikte een econoom van de Federal Reserve, Patrick Parkinson, die uitdrukking in een e-mail om angsten te beschrijven dat Lehman Brothers mogelijk een overdag faillissementsaanvraag zou moeten indienen en om te speculeren over wat er gaande was in de hoofden van de mensen bij JPMorgan Chase, de clearingbank van Lehman, over hoe het zou kunnen "vastlopen" met Lehman's overnacht leningen.

De e-mail beschrijft perfect wat er hoogstwaarschijnlijk gaande is in de hoofden van topmanagers bij JPMorgan Chase vandaag de dag en waarom de Fed sinds 17 september elke week honderden miljarden dollars in niet met name genoemde handelshuizen op Wall Street pompt.


De e-mail zat tussen documenten die waren meegeleverd met het Financial Crisis Enquiry Commission Report, de officiële analyse van de crisis waarbij in 2008 eeuwenoude iconische namen op Wall Street omvielen. In die e-mail schreef Parkinson het volgende:

…Focusing for the moment on LB’s [Lehman Brothers] vulnerable tri-party borrowings, as of July 14 it was financing $200 billion of collateral. Of that amount, all but $12.8 billion was PDCF-eligible [PDCF, Primary Dealer Credit Facility, was an emergency loan program set up by the Fed]. Of the non-PDCF-eligible, $8.7 billion was equities. JPMC [JPMorgan Chase], LB’s clearing bank, is likely to be the first to realize that the money funds and other investors that provide tri-party financing to LB are pulling back significantly. If some morning it fears that the investors are unlikely to roll their repos, it may threaten not to unwind LB’s previous night’s repos. If it did that, LB would be done because the tri-party investors would control its securities inventory. The investors presumably would promptly liquidate the $200 billion of collateral and there is a good chance that investors would lose confidence in the tri-party mechanism and pull back from funding other dealers. Fear of those consequences is, of course, why we facilitated Bear’s acquisition by JPMC. We could try to dissuade JPMC from refusing to unwind by pointing out that if the investors don’t roll the repos LB can borrow from us through the PDCF. Even if we did so, for two reasons JPMC might still balk. The first is the non-PDCF collateral. We could address that concern by making the equities and other non-PDCF collateral eligible. Or we could try to get LB to wire $12.8 billion of cash into JPMC to cover the rollover risk. The other reason is a fear that LB could be placed in bankruptcy intra-day, before the next day’s tri-party repos and any PDCF loans are settled, in which case JPMC would be stuck with $200 billion in secured loans to LB. I’m not sure that this is at all likely, but JPMC and BNYM [Bank of New York Mellon] are sufficiently concerned that they have arranged a meeting Monday afternoon with SIPC [SIPC, Securities Investor Protection Corporation, insures brokerage accounts against theft or bankruptcy filings]. (LB’s PD [Primary Dealer] is a SIPC member (as are some but not all of the other PDs) and its bankruptcy would be administered by SIPC.) Board staff plan to sit in on this meeting. But even if we are willing to extend as much as $200 billion of financing to LB, absent an acquirer our action would not ensure LB’s survival…


... Even de aandacht richten op LB's [Lehman Brothers] kwetsbare leningen van drie partijen, vanaf 14 juli financierde het $ 200 miljard aan onderpand. Van dat bedrag kwam alles, behalve $ 12,8 miljard, in aanmerking voor PDCF [PDCF, Primary Dealer Credit Facility, was een noodleningprogramma opgezet door de Fed]. Van de niet in aanmerking komende PDCF was $ 8,7 miljard aandelen. JPMC [JPMorgan Chase], de clearingbank van LB, zal waarschijnlijk de eerste zijn die zich realiseert dat de geldfondsen en andere investeerders die drie-partijen financiering aan LB verstrekken zich aanzienlijk terugtrekken. Als het op een ochtend bang is dat het onwaarschijnlijk is dat de investeerders hun repo's zullen uitrollen, kan dit dreigen de repo's van LB van de vorige nacht niet ongedaan te maken. Als dat zou gebeuren, zou het met LB afgelopen zijn omdat de driepartijenbeleggers hun effecteninventaris zouden beheersen. De investeerders zouden vermoedelijk onmiddellijk de $ 200 miljard aan onderpand liquideren en de kans is groot dat beleggers hun vertrouwen in het drie-partijen-mechanisme verliezen en zich terugtrekken uit de financiering van andere dealers. Angst voor die gevolgen is natuurlijk de reden waarom we de overname van Bear door JPMC hebben gefaciliteerd. We kunnen proberen JPMC ervan te weerhouden zich terug te trekken door erop te wijzen dat als de investeerders de repo's niet terugtrekken, LB via de PDCF van ons kan lenen. Zelfs als we dat deden, zou JPMC om twee redenen nog steeds kunnen weigeren. De eerste is het niet-PDCF-onderpand. We zouden die zorg kunnen wegnemen door de aandelen en andere niet-PDCF-zekerheden in aanmerking te laten komen. Of we kunnen proberen om LB $ 12,8 miljard contant te laten overboeken naar JPMC om het rollover-risico te dekken. De andere reden is de angst dat LB overdag in een faillissement zou kunnen worden geplaatst, voordat de drie-partijen repo's van de volgende dag en eventuele PDCF-leningen worden afgewikkeld, in welk geval JPMC zou blijven zitten met $ 200 miljard aan gesecureerde leningen aan LB. Ik ben er niet zeker van dat dit waarschijnlijk is, maar JPMC en BNYM [Bank of New York Mellon] maken zich voldoende zorgen nu ze maandagmiddag een ontmoeting hebben geregeld met SIPC [SIPC, Securities Investor Protection Corporation, verzekert effectenrekeningen tegen diefstal of faillissementsaanvragen]. (LB's PD [primary-dealer] is lid van SIPC (zoals sommige maar niet alle andere PD's) en het faillissement zou worden beheerd door SIPC.) Bestuursleden zijn van plan deel te nemen aan deze vergadering. Maar zelfs als we bereid zijn om maar liefst $ 200 miljard aan financiering aan LB te verstrekken, zou afwezigheid van een verwerver onze actie niet het voortbestaan ​​van LB kunnen garanderen...

(De informatie tussen [haakjes] in de bovenstaande e-mailtekst is door ons ingevoegd.)

Lehman Brothers vroeg op maandag 15 september 2008 kort na middernacht faillissement aan bij derivaten-tegenpartijen die zich over de hele wereld bevonden en enkele van de grootste banken op Wall Street omvatten.

We komen met deze e-mail voor de dag omdat Jamie Dimon, voorzitter en CEO van JPMorgan Chase, op 15 oktober toegaf (tijdens zijn kwartaalcijfers-gesprek met analisten) dat zijn bank zich had teruggetrokken uit repo-leningen op 17 september, de dag dat repo-tarieven stegen naar 10% en de Fed ingreep als ultieme, laatste geldschieter (en sindsdien het geld wegpompt). Dimon probeerde de terugtrekking van zijn bank uit te leggen, zoals vereist door regelgeving, over hoeveel zijn bank op zijn reserve-rekening bij de Federal Reserve in New York moest aanhouden. Dimon zei dit tijdens de conference call:

But now the cash in the account, which is still huge – it’s $120 billion in the morning, and it goes down to $60 billion during the course of the day and back to $120 billion at the end of the day. That cash, we believe, is required under resolution and recovery and liquidity stress testing. And therefore, we could not redeploy it into repo market, which we would’ve been happy to do.


Maar nu het geld op de rekening, dat nog steeds enorm is - het is 's ochtens $ 120 miljard en het daalt naar $ 60 miljard in de loop van de dag en terug naar $ 120 miljard aan het einde van de dag. Dat geld is volgens ons vereist bij resolutie, herstel en een liquiditeitstest. En daarom konden we het niet opnieuw inzetten in de repomarkt, wat we graag zouden doen.


Maar JPMorgan Chase heeft volgens zijn voorgeschreven documenten voor de toezichthouders veel ander cash dat niet bij de New York Fed worden geparkeerd. Waarom heeft het geen leningen uit die fondsen verstrekt? Er zijn twee mogelijke scenario's - geen van beide is bijzonder geruststellend. Eén scenario is dat het grootste deel van de contanten van JPMorgan Chase al als onderpand is toegezegd voor zijn eigen transacties - bijvoorbeeld op de $ 55,7 biljoen die het aan derivaten heeft. Een ander scenario is dat JPMorgan Chase opnieuw bang is voor een sterk onderling verbonden onderneming in Wall Street die overdag een faillissement aanvraagt en iedereen verrast.

Als dat is wat de risicomanagers van JPMorgan Chase zorgen baart, dan is dat ook het geval bij de risicomanagers van Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America en elke andere grote bank op Wall Street.

Welke onderneming van Wall Street staat bovenaan hun lijstje? Deutsche Bank is de meest waarschijnlijke kandidaat. Deutsche Bank heeft verliezen gemeld in drie van de afgelopen vier jaar; zijn aandelenkoers is sinds februari 2007 90% van zijn waarde kwijtgeraakt; vanaf het einde van de handel op de beurs van New York, gisteren, had Deutsche volgens het jaarverslag van 2018 $ 15,25 miljard aan gewone aandelenwaarde versus $ 49 biljoen fictieve (nominale hoeveelheid) aan derivaten. Deutsche Bank heeft vier verschillende CEO's versleten in iets meer dan vier jaar; en het doet nu hetzelfde soort "good bank/bad bank"-herstructurering die Citigroup aankondigde tijdens haar eigen financiële crisis.

En vergeet niet: Deutsche Bank is sterk verbonden met de grootste banken van Wall Street. Volgens een rapport uit 2016 (pdf hier) van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is Deutsche Bank nauw verbonden met JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley en Bank of America, evenals andere megabanken in Europa. Het IMF schreef dat Deutsche Bank een grotere bedreiging voor de mondiale financiële stabiliteit vormde dan welke andere bank dan ook als gevolg van deze onderlinge verbindingen - en dat was toen haar marktkapitalisatie tientallen miljarden dollars groter was dan nu.
Het aandeel van Deutsche Bank is gisteren gesloten op $ 7,38 - dat is een forse daling ten opzichte van een koers van $ 120 in 2007.

Afdrukken Doorsturen