Afschaffing van het Hooggerechtshof en de Amerikaanse grondwet?

Het Amerikaanse Hooggerechtshof (Supreme Court) werd 233 jaar geleden opgericht door het Congres via artikel drie van de Amerikaanse grondwet. Op dat moment waren er 26 senatoren en 65 vertegenwoordigers onder senaatsleider, John Adams, en de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Frederick Muhlenberg. De macht van het Hooggerechtshof stelt het in staat presidentiële richtlijnen ongedaan te maken wegens schending van de grondwet of de wet. Het is de uiteindelijke autoriteit voor de federale gerechtelijke rechtbank. In die tijd was New York City de hoofdstad van de VS. Het duurde echter tot de New Deal van Franklin D. Roosevelt dat het Hooggerechtshof zijn bevoegdheden uitbreidde, waardoor de regelgevende macht van de federale overheid exponentieel toenam. Een artikel waarbij diverse aspecten van de hedendaagse Amerikaanse "abortusstrijd" tegen het licht worden gehouden.Terwijl Franklin D. Roosevelt (FDR) in functie (president van de VS) was, benoemde hij 8 van de 9 rechters - het waren allemaal Democraten.

In die tijd konden rechtendiploma's worden behaald zonder eerdere inschrijving op de universiteit of middelbare school en werden ze toegekend via een tweejarig programma. Barexamens (schriftelijke examens die een persoon moet afleggen om een vergunning voor het uitoefenen van de wet als advocaat te verkrijgen) waren verplicht. Maar examens waren destijds veel intenser dan alles wat er vandaag de dag gehouden wordt. Het was onder deze progressieve aangestelden van de FDR dat Japanse interneringskampen constitutioneel werden geregeerd. Democratische tolerantie, zullen we maar zeggen.

De machtsuitbreiding binnen het Hooggerechtshof werd enorm vergroot en verstevigd onder democratische/socialistische regeringen, met name onder FDR. De huidige democratische socialisten veroordelen deze macht echter wanneer deze wordt gebruikt om de federale regering te bevrijden van de machtscontrole en deze opnieuw in te stellen in soevereine staten volgens de Amerikaanse grondwet, zoals we vandaag de dag zien!

Sonia Maria Sotomayor is een Amerikaans juriste, en werkzaam als rechter bij het Hooggerechtshof. Zij heeft verklaard dat een ongeboren baby die enig recht heeft een religieuze mening is" (merk op dat ze "baby" zei). En dus wordt in de VS de term "levensvatbaarheid" gebruikt om te bepalen of abortus moord is of gewoon een "gezondheidsrecht van de vrouw" . In termen van een letterlijke definitie betekent levensvatbaarheid eenvoudigweg "vermogen om te overleven"'. Technisch gezien kan een pasgeborene niet alleen overleven, maar ook een peuter kan niet alleen overleven, en technisch gezien kan zelfs een tiener misschien niet alleen overleven, ze moeten allemaal worden gezoogd en verzorgd om te overleven en levensvatbaar te zijn. Zodoende werd een leeftijd van emancipatie ontwikkeld - 18.

Maar als we die definitie hanteren dan kun je zeggen dat iedereen onder de 18 niet levensvatbaar is.

De Amerikaanse regering veranderde die definitie om te verwijzen naar "in de baarmoeder", en het Hooggerechtshof handhaafde de verandering. Maar zelfs die levensvatbaarheid is veranderd met de toegenomen chirurgische evolutie. Had de overheid de mogelijkheid om de definitie opnieuw te bepalen? Had de Hoge Raad het recht om de zaak te horen? Het waarschijnlijke antwoord is: nee.

Wanneer personen leeftijdsgebonden dementie of de ziekte van Alzheimer ontwikkelen, zijn ze dan levensvatbaar? Een kind met het syndroom van Down - is dat kind levensvatbaar? Hun overleving is afhankelijk van de zorg en dus is het antwoord, technish gezien, op beide: nee.

Hoewel Roe versus Wade in 1973 een beslissing van het Hooggerechtshof was over abortusrechten, was het gebaseerd op privacy, niet op moord. De beslissing oordeelde ook dat dit recht niet absoluut is en moet worden afgewogen tegen de belangen van de regering bij de bescherming van de gezondheid van vrouwen en de bescherming van het prenatale leven. Maar wacht - slechts 3% van alle abortussen in de VS is het gevolg van medische behoeften ter bescherming van de moeder en het ongeboren kind, de rest is voor het "gemak".

De Amerikaanse federale regering begon in 1970 met de financiering van Planned Parenthood onder Nixon's "Family Planning Services". De wet specificeerde lage inkomens of onverzekerde gezinnen en werd specifiek uitgevaardigd als gevolg van "ongecontroleerde bevolkingsgroei en de effecten daarvan op de economische groei". Het wetsvoorstel werd mede ingediend door Bush sr. en had betrekking op massale toegang tot anticonceptie en geboortebeperking, specifiek gericht op de verarmde bevolking.

In 1994 raakte de VN betrokken bij "The Programme of Action of the International Conference on Population and Development". Ontvolking werd zo een onderdeel van de eerste doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de VN, zoals uiteengezet in 1994. De crux? Reproductie kan de duurzaamheid van het milieu beïnvloeden.

Het ging altijd over gerichte ontvolking en eugenetica. In de VS wordt prenataal leven gedefinieerd als de "levensinterval tussen conceptie en geboorte". Dat zou veronderstellen dat een willekeurige, algemene uitspraak over abortus voor iedereen nooit de bedoeling was en dat het gebruik van die uitspraak om alle abortussen te verdedigen zonder precedent is.

Het was in 1992 dat het Hooggerechtshof opnieuw tussenbeide kwam in de abortusstrijd met Planned Parenthood versus Casey. Sandra Day O'Connor, Anthony Kennedy en David Souter bepaalden de definitie van "levensvatbaarheid". O'Connor en Kennedy waren genomineerd door Reagan en hadden al hun steun uitgesproken vóór abortus. Souter was een benoeming van Bush. Hij stond erom bekend altijd de kant van de liberale vleugel te kiezen. De uitspraak bepaalde dat de due process-clausule van het 14e amendement het recht van een vrouw beschermt om te kiezen voor een abortus bóven levensvatbaarheid.

Met andere woorden, alle abortusbepalingen waren gebaseerd op een gebrekkige vernieuwde definitie van levensvatbaarheid en werden voortdurend gewijzigd. Maar waarom?

De rechter van het Hooggerechtshof die de Amerikaanse grondwet herschreef om privacy te interpreteren als een recht op abortus binnen het 14e amendement, was Harry Blackburn. Hij werd aangesteld door toenmalig president Richard Nixon. Ondanks zijn status als "republikein" werd hij beschouwd als één van de meest liberale rechters in de Amerikaanse geschiedenis. Zijn conservatieve status nam af tussen 1975 en 1980 toen Blackburn begon te stemmen in lijn met William Brennan. De liberalen omarmden hem hartstochtelijk en zijn levensvatbaarheidsdefinitie stond als in steen gebeiteld. Hij beschouwde de baarmoeder van een vrouw als haar "privé-eigendom".

Tegenwoordig krijgt die interpretatie aanvullende nieuwe oorzaken, omdat we worden "gemachtigd" om af te zien van dat privé-eigendom-met betrekking tot vaccinatie-mandaten. Je kunt het ene niet toestaan en het andere verplichten onder dezelfde constitutionele auspiciën van eigendomsrechten, dat wil zeggen mijn lichaam. Bovendien opent het het recht van de Hoge Raad om de term "levensvatbaarheid" überhaupt te bepalen. En hoe dat zou kunnen spelen in de andere leeftijds- en ontwikkelingsstoornissen hebben we hierboven beschreven.

Driekwart van alle abortussen wordt uitgevoerd bij vrouwen in armoede. Bijna 1/3 van de abortussen in de VS vindt plaats op zwarte vrouwen. Er worden wereldwijd naar schatting 73 miljoen abortussen uitgevoerd - èlk jaar, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De VS zijn goed voor 800.000 tot 1 miljoen per jaar, ondanks open toegang tot anticonceptie – de morning-after-pil – en seksuele "keuze". Maar de wettelijke definitie van privacy en eigendomsrechten is ook in het geding: "Iedereen heeft recht op leven, vrijheid en eigendom, zolang ze zich maar houden aan de particuliere eigendomswetten van de specifieke staat."

Dat betekent dat, volgens de Amerikaanse wetgeving, staatswetten voorrang hebben. De gemiddelde kosten van een abortus in de VS bedragen ongeveer $ 500- $ 1000. Een jaarlijkse uitgave van $ 300.000.000 tot $ 1 miljard alleen al in de VS. De gemiddelde kosten van een spiraaltje zijn ongeveer $ 500. Een spiraaltje gaat 10 jaar mee, wat betekent dat het maximaal 10% van de jaarlijkse abortuskosten zou kosten. En voor degenen met een verzekering zou het kosten: $ 0. Waarbij abortussen als gevolg van een verkrachting nog niet eens zijn meegerekend.

Vandaag, als direct gevolg van het feit dat het Hooggerechtshof zich ontdoet van de ongrondwettelijke doctrine (en dus erkent dat staatswetten voorrang hebben), willen socialisten en democraten in de VS dat het Hof wordt ontbonden. Mocht dat gebeuren, dan zou de Amerikaanse grondwet worden vernietigd en vervangen door organisaties van belanghebbenden, d.w.z. de elite en de hun ten dienste staande vakbonden. Dit zou perfect aansluiten bij de doelstellingen van Agenda 2030 van het World Economic Forum.

Er zijn drie landen in de wereld die geen geschreven grondwet hebben: het Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland en Israël. Dit gemis is de disfunctie van Israël binnen hun kiesstelsel gebleken. Wat de context van een grondwet belichaamt, is echter vluchtig volgens elk land en hun respectieve regeringssysteem. Neem bijvoorbeeld Qatar: de grondwet die in 2004 voor het eerst werd aangenomen, heeft vijf preambules. De eerste preambule dicteert in feite dat de sharia en de islam regeren binnen het directoraat van de koninklijke familie. Het recht zal worden doorgegeven volgens de eerstgeborene van een moeder die van Qatarese afkomst is. Ten tweede behoren alle kinderen tot de staat en worden ze volgens de staatsdirectoraten opgevoed. Ten derde is vrijheid gegarandeerd… onderworpen aan de regels van engagement, moraliteit, wetgeving en de sharia. Ten vierde heeft de koninklijke familie absolute macht over alles en iedereen. Ten vijfde zijn amendementen (wijzigingen) verboden.

Aangezien Qatar een slavenstaat is waarin de verhouding tussen slaven en Qatarese burgers 933% is, modelleren ze de visie die het World Economic Forum - Schwab - zou aanmoedigen. De visie voor de toekomst. Hoewel het dus "een grondwet" omarmt, is het niet het concept maar de inhoud die de waarde ervan bepaalt. En volgens Qatar lijkt hun grondwet een fictieve belichaming te zijn die zich voordoet als een grondwet, terwijl het in feite een protocol is. Een dictaat van zijn dictatuur.

Slechts twee jaar geleden vocht Hong Kong voor zijn soevereiniteit. Maar de protesten waren geïnfiltreerd. De Soros-anarchisten grepen in en het hele beeld werd dat van dissidenten en opstandelingen. Klinkt u bekend in de oren? Dat komt omdat het dezelfde agenda is die in de VS wordt gebruikt - evenals elke andere staatsgreep over de hele wereld! Verstrengeld met "desinformatie" om het netjes te zeggen – of leugens om hier eerlijk over te zijn.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof is woke geworden. Alleen niet in de liberaal-socialistische zin. In plaats daarvan lijken ze erop uit om het huis schoon te maken. Het elimineren van de spinnenwebben. Het achtergebleven hout polijsten. Lang overtijd - zo'n 85 jaar toen FDR Amerika vernietigde.

En zo krijgen we voortdurend tegenstrijdige bevelen van de tsaren die de aarde vanaf het begin hebben geregeerd. Probleem: het niveau van intellect en opleiding onder hen is aanmerkelijk verslechterd. Het niet zorgen voor een goede vervanger is de vloek van de narcist die gelooft dat niemand goed genoeg is! (De paralellen met de huidige regering Rutte IV en diens premier zijn opmerkelijk). Daarom zal hun hele nalatenschap ophouden te bestaan als ze dat blijven doen.

In de VS is de 4e juli (Independent Day) hun laatste vuurwerkshow voordat ze in de vergetelheid raken. Het volk is opgestaan. De mainstream media liegen. Oekraïne ligt in puin. Europa verkeert in een wanhopig falende economie. China is in gebreke. Canada heeft geen goud en geen reserves. De VS is tot op het bot verdeeld. De EU valt versplintert in de afgrond – en in ons land ligt de focus op Oekraïne, het elimineren van de boeren en de visserij, alsmede het afbreken van het onderwijs, de zorg en het verarmen van de burgers? Ondanks het feit dat onze "regering" nog maar een klein deel van de kiezers vertegenwoordigt.

Wat voor de VS de vraag oproept: komen er verkiezingen in november 2022 (en voor ons land: komen er volgend jaar provinciale staten verkiezingen) - of wordt de Reset op slinkse wijze ingesteld? Het is een vraag die vooralsnog niet kan worden beantwoord.
[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][2 juli 2022]

 

Afdrukken Doorsturen