Koningin Maxima voorvechtster van "War on Cash"

De goede bedoelingen van onze koningin ten spijt is "Financial Inclusion", waarvoor zij zich namens de Verenigde Naties inzet, vooral een programma van de elite, waarbij gestreefd wordt naar een wereldwijde cashloze samenleving, en waarbij elke wereldburger voorzien is van een biometrisch identificatienummer. Voorvechter Bill Gates wil namelijk dat van iedereen alle gangen nagegaan kunnen worden, en het is dan ook geen wonder dat de grote financiële spelers, zoals bijvoorbeeld PayPal, hartstochtelijke deelnemers zijn aan dit programma. Big Brother komt met rasse schreden dichterbij!

De ceo van PayPal Dan Schulman [1] bedoelde met het begrip "Financial Inclusion" het in het systeem onderbrengen van mensen. In het systeem kunnen zij dan, zoals Bill Gates het noemde "geobserveerd en bediend" worden, en dan niet alleen door private ondernemingen en de nationale regeringen, maar ook door de Amerikaanse (inlichtingen)diensten, die moeten verhinderen dat financiële stromen in een digitaal systeem opgaan waarmee de VS niet is verbonden, omdat het dan namelijk veel moeilijker is de transacties, die men wil kennen of blokkeren, na te gaan.

Overeenkomstig dit beleid heeft de Amerikaanse president Barack Obama al in 2012 [2] een wereldwijde ontwikkelingsraad geïnstalleerd, een orgaan dat kan adviseren hoe men de ontwikkelingspolitiek en eisen van Financial Inclusion tegen de "vitale veiligheidsbelangen van de VS" kan verdedigen, en de "macht van de VS" kan uitbreiden. Uiteraard had een afgevaardigde van de Bill & Melinda Gates stichting daarin plaatsgenomen. Het was ook het jaar waarin USAID, de organisatie voor ontwikkelingshulp van de Amerikaanse regering en de Gates Foundation de "Better Than Cash Alliance" hebben opgericht.

Rond deze tijd begon de Gates stichting naar eigen zeggen van Bill Gates ook nauw samen te werken met de Indiase centrale bank, met het doel het betalingsverkeer van het land voor eind 2018 in zijn geheel te hebben omgezet naar een cashloos systeem. Het hoofd van de Indiase tak van de Gates stichting heeft zitting in de raad van commissarissen van de centrale bank in dit land, verantwoordelijk voor het financiële toezicht. De nauwe samenwerking tussen de Gates-stichting en de Indiase centrale bank, kennelijk in opdracht van de Amerikaanse regering, kreeg vorm anderhalf jaar voordat in India Narendra Modi aan de macht kwam, en bijna twee jaar voordat hij een bezoek bracht aan Barak Obama, die hem over zijn plan vertelde de digitalisering van het betalingsverkeer in India door te voeren, waarbij hij het verheugende nieuws mocht horen dat de Amerikanen daarbij konden helpen.

Op 8 november vorig jaar maakte Narendra Modi tot ieders verrassing bekend dat met onmiddellijke ingang de twee grootste coupures van de Indiase valuta (en daarmee meer dan 80% van het in omloop zijnde contante geld) ongeldig geworden was, en in korte tijd tegen banktegoeden moesten worden omgewisseld. Die ingreep veroorzaakte een gigantische chaos en een maandenlang durend tekort aan cash. Daardoor was het voor veel mensen die werken in de omvangrijke schaduweconomie in het land moeilijk in hun levensonderhoud te voorzien. De centrale bank van het land kon die maatregel invoeren omdat zij de bevoegdheid heeft het land te "demonetariseren".
De maatregel werkte de krapte van contant geld nog eens extra in de hand, omdat de Bank nieuwe 200 rupia bankbiljetten had gedrukt die niet in de geldautomaten pasten en voor de meeste transacties wegens een gebrek aan wisselgeld te groot waren en daarom niet geschikt om gebruikt te worden. 

Eén van de redenen waarom Bill Gates (i.c. de Amerikaanse regering) wereldwijd het contante geld wil afschaffen, is het invoeren van een globaal uniform biometrisch digitaal identificatienummer voor alle burgers. De miljardairsclub World Economic Forum (WEF), waar Gates een zeer invloedrijk lid van is, heeft deze doelstelling overgenomen en daarvoor een programma ontwikkeld. Om practische redenen zit de voorzitter van de IT-branche op het World Economic Forum 2015 en 2016 ook in de raad van de Indiase centrale bank.

Opdat de vele honderden miljoenen arme sloebers op de wereld óók onderworpen moeten worden aan de biometrische identificatiemethode, en het daaraan verboden digitale betalingsverkeer moeten gebruiken, houdt Gates er de filosofie op na dat iedereen die iets van de regering moet hebben, gedwongen wordt dat via de digitale snelweg te doen, en dat kan alleen door gebruik te maken van een biometische identificatie. In India gebeurt dat op dit moment op grote schaal met het zogenaamde Aadhaar-Systeem [3]. Er loopt in India een aantal rechtszaken tegen dit systeem, maar dat weerhoudt de elite er niet van gewoon door te gaan met haar plan - ondanks een uitspraak van het Hooggerechtshof [4] dat er ook subsidies moeten worden verstrekt aan mensen zònder een Aadhaar-card.

Veel burgers in India hebben geen Aadhaar-card en hebben problemen met persoonlijke identificatie. Zij worden geweigerd, krijgen geen voedselhulp of andere vormen van steun. Het nummer van de Card is gekoppeld aan rekeningen voor mobiel bankieren, waarbij de biometirsche informatie gebruikt wordt voor het autoriseren van transacties. De gevaren voor misbruik zijn enorm [5], omdat biometrische gegevens gemakkelijk misbruikt kunnen worden, bijvoorbeeld door mensen die betalingen ontvangen of door tussenpersonen, die hulp verlenen. Er schijnt geen enkele aanpak te zijn hoe om te gaan met mensen wiens biometrische gegevens zijn gestolen. Het is net alsof uw PIN-code is gehackt en u die niet meer kunt wijzigen, en als u een nieuwe rekening opent u diezelfde pin-code moet gebruiken.
Gezien de machtige alliantie die er rond miljardair Bill Gates bestaat en zijn streven naar een wereldwijd uniform identificatienummer, dat gebruikt moet worden voor alle betalingen, is het geen verrassing dat de elite zich niets aantrekt van een Hooggerechtshof in een ontwikkeld land, dat denkt een barrière te kunnen opwerpen bij de invoering van het "systeem".

Gates vertelde ook nog dat zo'n uniform biometrisch ID wordt ontwikkeld in Pakistan en Afrika, vermoedelijk met de hulp van de Gates Foundation, die nauw samenwerkt met de centrale banken van Pakistan en Nigeria. De nieuwe ID's (van hetzelfde type) worden dan geïntroduceerd in de drie dichtstbevolkte landen in de wereld, wat de Gates Foundation met sprongen dichterbij haar droom van een wereldwijde uniforme biometrische IS brengt, een middel om iedereen op de wereld te kunnen “track and serve”.

In Europa heeft de Duitse regering, die kennelijk op één lijn zit met de Amerikaanse regering en Bill Gates, alvast het voortouw genomen mee te doen met Financial Inclusion. Vorige week werd tijdens de Veiligheidsconferentie in München (!) door de Duitse minister van ontwikkelingssamenwerking Gerd Müller een Memorandum of Understanding [6] getekend met Bill Gates, voor samenwerking met de Bill & Melinda Gates stichting. Daarin wordt vooral gesproken over het voornemen tot invoering van Financial Inclusion, als onderdeel van het ontwikkelingsbeleid.  Dat Financial Inclusion vooral de Amerikaanse belangen dient, valt nergens uit op te maken.

Müller praatte zijn mond voorbij [7] dat Financial Inclusion bij de komende G-20 top, deze zomer in Duitsland, een centraal thema zal worden. Een door de Amerikaanse president ingestelde commissie heeft het advies gegeven de Wereldbank en de G-20 nog prominenter op te nemen in de campagne voor het digitaliseren van het betalingsverkeer in de ontwikkelingslanden, dat, zoals we net schreven, vooral de Amerikaanse belangen dient. De eerste stappen tot wereldwijde invoering van een cashloze samenleving zijn gezet!

Op een "Forum Financial Inclusion“, dat in 2015 door het Amerikaanse ministerie van Financiën en USAID werd georganiseerd, waren drie deelnemers aanwezig die de mening verkondigden van "Contant geld is onze tegenstander, contant geld moet worden geëlimineerd". Die drie personen waren de ceo van PayPal, de ceo van een grote Afrikaanse telecom-onderneming en..... koningin Maxima, de afgevaardigde van de VN die er jarenlang is belast met Financial Inclusion [8].Vermoedelijk heeft zij hiernee gerefereerd aan uitlatingen van de oud-minister van Financiën van de VS, Timothy Geithner, maar vindt hare majesteit het toch wel noemenswaardig. Gesprek is hier [9] te volgen (uitspraak op 00.31.13).De snelheid waarmee de elite Financial Inclusion wereldwijd ingevoerd wil hebben, moet niet worden onderschat. In veel landen zijn activiteiten op dit gebied gaande, bijvoorbeeld in Kenia:

 


E
erder schreven wij over het Indiase Cash-experiment [10], en het plan van Brussel cashbetalingen te elimineren [11] [12].


Gerelateerde links:

1 PayPal ceo: Financial Inclusion A Huge Opportunity

2 Executive Order -- Establishing the President's Global Development Council

3 Aadhaar: The World’s Largest Biometric Identity System Improves Health and Welfare Services to the Poor

4 Provide Subsidised Foodgrain Even Without Aadhaar Card, Says Karnataka High Court

5 Don’t forget the danger of digital black money

6 Memorandum of Understanding between the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development and the Bill & Melinda Gates Foundation

7 Entwicklungspolitik ist die beste Friedenspolitik

8 Queen Máxima as the UNSGSA

9 U.S. Department of the Treasury

10 Washington zit achter het ingrijpende Indiase cash-experiment

11 Brussel wil cashbetalingen inperken (I)

12 Brussel wil cashbetalingen inperken (II)
Afdrukken Doorsturen