Geopolitieke EU: weinig meer dan een troosteloze fantasie

Omdat de VS alle hens aan dek nodig heeft om haar snel afnemende hegemonie overeind te houden, heeft de EU haar rol als handhaver van de Amerikaanse regels verdubbeld door de NAVO en de EU te verweven in een architectuur van controle en propaganda – er is hybride oorlogsvoering ontketend tegen de Europese bevolking onder het mom van verdediging tegen Russische desinformatie. In een dergelijke context worden meer middelen naar de defensie- en veiligheidsbegroting en naar Amerikaanse bondgenoten zoals Oekraïne gestuurd. Hoe je het ook wendt of keert, het is duidelijk dat slechts een handvol goed verbonden bedrijven profiteert van een stijging van de militaire uitgaven van de lidstaten.


Eind oktober vorig jaar werd de voorzitter van het EU-nepparlement, Roberta Metsola, door een journalist gevraagd of de EU de toetredingsonderhandelingen met Oekraïne en Moldavië formeel zou openen nadat deze landen in 2022 de status van kandidaat-lidstaat hadden gekregen. “Als een land naar Europa kijkt, moet Europa zijn deuren wagenwijd openzetten. Uitbreiding is altijd het sterkste geopolitieke instrument van de Europese Unie geweest”, was haar antwoord.

Hoewel Metsola eenvoudigweg de uitspraken van de führerin van de Europese Commissie, Ursula Von der Leyen, en van de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, herformuleerde, biedt haar woordkeuze een uitstekend inzicht in de ideologische grondslagen van het EU-expansionisme.

Metsola haalt - zoals de meeste politici - Europa en de Europese Unie door elkaar, maar dit is niet zomaar een verspreking. Brussel heeft een lange traditie in het aannemen dat de EU gelijk is aan Europa en dat landen die buiten haar grenzen liggen niet echt Europees zijn, anders zouden ze niet naar Europa kijken. Europeaan worden betekent 'beschaafd' worden, aangezien mensen buiten de 'tuin van Europa' in een 'jungle' leven, althans zo noemde EU-chef Buitenlandse Zaken Josep Borrell het. De Europese Unie, geponeerd als de belichaming van superieure waarden, heeft naar men zegt de morele plicht om haar deuren te openen en de ongelukkige landen toe te laten die momenteel buitengesloten zijn van deze tuin van geneugten, en hen door dat te doen te redden van een niet nader gespecificeerd gevaar. Eigenlijk is het een variatie op het koloniale thema van de witte verlosser. Dan komt Metsola met het doorslaggevende argument ter ondersteuning van de uitbreiding: nou ja, het is een geopolitiek instrument om de EU sterker te maken.

Of de uitbreiding het blok sterker zou maken, zoals de voorstanders ervan beweren, of juist de implosie ervan zou versnellen, heeft de meningen al twintig jaar verdeeld. Metsola vergeet gemakshalve te vermelden dat zonder unanieme overeenstemming de toetredingsonderhandelingen niet eens kunnen worden gestart, maar eurocraten kunnen natuurlijk niet toelaten dat feiten een goed verhaal in de weg staan.

De metaforen die Metsola (de deur) en Borrell (tuin/jungle) gebruiken, versterken de ruimtelijke opdeling van binnen/buiten die cultureel de tegenstelling weerspiegelt tussen positieve en negatieve waarden, beschaving en barbarij. Zonder een 'chaotische' externe sfeer, actueel of ingebeeld, zou de interne structuur niet ordelijk lijken, eigenlijk helemaal niet: figuur en achtergrond zouden in een continuüm samenvloeien.

Het stellen van het bestaan ​​van een gevaarlijke jungle bewoond door barbaren is essentieel om de illusie van orde en beleefdheid binnenin te behouden. Het probleem is dat bij elke uitbreidingsronde de mate van wanorde van het systeem toeneemt. De geschiedenis heeft aangetoond dat wanneer imperialistische expansie wordt geprobeerd zonder de noodzakelijke voorwaarden – een voldoende sterk leger en een economie die in staat is dit in stand te houden, alsmede een effectief leiderschap, een ideologie die het verlangen naar een imperium aanwakkert, en gezonde institutionele banden tussen de kern en de periferie – het resultaat is onvermijdelijk een overschrijding, mislukking en nederlaag.

Maar vraag onze Brusselse eunuchen niet naar rijken, vooral niet naar de talloze rijken die zij dienen. Zij geloven in hun eigen propaganda en zijn vastbesloten om “de Europese waarden te beschermen, te bevorderen en te projecteren, en de democratie en de mensenrechten te verdedigen in het belang van het gemeenschappelijke, publieke goed. Het bevorderen van stabiliteit en welvaart in de wereld en het beschermen van een op regels gebaseerde wereldorde zijn een fundamentele voorwaarde voor de bescherming van de waarden van de Unie."

Als het om EU-verklaringen gaat, is parodie overbodig, het origineel bereikt hetzelfde komische effect.

Of verdere expansie goed of slecht is voor de EU is het moderne equivalent geworden van de oude Byzantijnse discussie over het geslacht van engelen, en hoewel er geen overeenstemming kan worden bereikt, is het proces grotendeels tot stilstand gekomen nadat de grootste golf van nieuwe leden zich in 2004 had aangesloten en Kroatië in 2013.

Waarom stond uitbreiding van de EU de afgelopen twee jaar bovenaan de agenda van zoveel eurocraten? Voornamelijk omdat voorstanders van expansie hoopten dat zij de eenheid die de EU had opgebouwd ten opzichte van het conflict in Oekraïne konden benutten om een ​​imperialistisch proxy-project door te drukken, aangewakkerd door het magische denken van Washington. De hoeksteen van dit project was de volledige verovering van Oekraïne, waarvan het door de NAVO getrainde leger Rusland een beslissende slag had moeten toebrengen. Zoals we weten lopen de zaken niet bepaald volgens plan en lijkt die eenheid van het uiteindelijke doel nu net zo precair als de toekomst van Oekraïne.

Oekraïne was jarenlang de status van EU-kandidaat beloofd en kreeg die uiteindelijk in ruil voor een bloedoffer. Het komt duidelijk niet in aanmerking voor lidmaatschap, en het vooruitzicht om in de nabije toekomst met andere kandidaten in een overvolle wachtkamer te zitten, is ons inziens niet bepaald de moeite waard om voor te sterven. Brussel moet eerst een aantrekkelijker wortel vinden en deze vervolgens laten bungelen, in een tijd waarin uit opiniepeilingen blijkt dat de steun voor Oekraïne tanende is.

Nadat ze de Amerikaanse 'op regels gebaseerde orde' blindelings en kritiekloos heeft verdedigd, heeft de EU een tas vol schuldbekentenissen, een verzwakte economie, en Borrells tuin van aardse geneugten begint steeds meer op het donkere paneel van Jheronimus Bosch' beroemde drieluik te lijken.

Je zou kunnen denken dat het bespreken van de uitbreiding van de EU, terwijl het blok wordt geconfronteerd met grote crises die het tot het uiterste op de proef stellen, het toonbeeld van waanzin is. Sommige commentatoren hebben feitelijk al parallellen getrokken tussen het leiderschap van de EU en het gehannes van Nero toen Rome in brand stond. Maar naar verluidt deed Nero nog iets anders dan rommelen, hij gaf christenen de schuld van de brand. Het aanbieden van een vijand binnen of een vijand buiten is een beproefde tactiek om afwijkende meningen de kop in te drukken en de macht te consolideren. En dat is precies wat de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock vorig jaar probeerde op een conferentie in Berlijn gewijd aan de uitbreiding van de EU. Ze vertelde toen zeventien ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en kandidaat-lidstaten, waaronder de Oekraïense Dmytro Kuleba, dat de EU moet uitbreiden om te voorkómen dat iedereen kwetsbaar wordt.

“Het Moskou van Poetin zal blijven proberen niet alleen Oekraïne van ons te scheiden, maar ook Moldavië, Georgië en de Westelijke Balkan. Als deze landen permanent door Rusland kunnen worden gedestabiliseerd, maakt dat ons ook kwetsbaar. We kunnen ons in Europa geen grijze gebieden meer veroorloven.”
Wat is er gebeurd met de beloften van economische groei, investeringen en toegang tot een rijke markt? Omdat ze anno nu allemaal behoorlijk hol klinken, roept Baerbock (en zij niet alleen) de boeman aan. Alle pretenties dat de EU en de NAVO verschillende strategieën volgen, zijn verdwenen.

Nu de deur naar de NAVO gesloten is voor Oekraïne en Washington zijn aandacht verlegt naar het Midden-Oosten en de Azië-Pacific, is de last van het steunen van Oekraïne “om Europa te verdedigen” op de schouders van de EU gelegd.

Terwijl de VS Rusland al lang als een bedreiging afschildert om de NAVO in leven te houden, is dit de laatste jaren uitgebuit om het buitenlands- en defensiebeleid van de EU-lidstaten te verenigen. Washington promootte en faciliteerde een verticale consolidatie van de macht in de EU om een ​​deel van de politie- en bestraffingsfuncties die de mondiale kapitaalaccumulatie van de EU mogelijk maken en de hegemonie ervan schragen, aan Brussel uit te besteden.

Volgens de berekening zou het omgaan met één collectieve vazal, de EU, gemakkelijker zijn dan het beheren van verschillende ruziënde en concurrerende Europese vazallen. Deze strategie weerspiegelt Washingtons gebrekkige inzicht in de geschiedenis en complexiteit van Europa en daarom is het onwaarschijnlijk dat deze de gewenste resultaten zal opleveren, vooral omdat de Europese belangen werden opgeofferd op het altaar van de Amerikaanse. Nadat de rijkdommen uit de EU-landen zijn weggesluisd en hun manoeuvreerruimte is beperkt, is de taart kleiner geworden en is het niet meer dan normaal dat de strijd om een ​​stukje te bemachtigen zal toenemen. Het plunderen en kannibaliseren van je bondgenoten is niet bepaald een slimme zet; het riekt naar wanhoop en is een duidelijk teken dat de VS financieel en militair overbelast zijn.

De economische en industriële achteruitgang in de EU-landen lijkt nu onherstelbaar. Dat kan ook niet anders als u vastzit in een relatie waarin misbruik wordt gemaakt en wordt uitgebuit en die u de vrijheid ontzegt om uw vrienden en zakenpartners te kiezen. Het economische en geopolitieke zwaartepunt is naar het oosten verschoven, de unipolaire wereldorde die in de jaren negentig ontstond, valt uiteen en een nieuwe multipolaire orde krijgt voor onze ogen vorm. In plaats van het pragmatische pad van Euraziatische integratie te volgen en wederzijds voordelige economische banden met China en Rusland te versterken, is de EU begonnen aan een zelfmoordmissie voor haar curatoren in Washington in de gedoemde poging Rusland te verzwakken en China in bedwang te houden.

Jarenlang had de EU kunnen profiteren van de door de VS geleide mondialisering; het ontwikkelde handelsbetrekkingen en multilaterale samenwerking met buurlanden en de rest van de wereld. In plaats van de opkomst van een nieuwe multipolaire realiteit te accepteren, kozen de VS ervoor de mondialisering om te keren en de wereld in twee blokken te splitsen, waarbij de concurrentie op creatieve wijze werd vormgegeven als een ideologische confrontatie tussen democratie en autocratie. Het handelsprotectionisme nam toe, internationale investeringen werden onderworpen aan verscherpt toezicht om redenen van nationale veiligheid, de beperkingen op de gegevensstroom namen toe en ondertussen zijn sancties de norm geworden.

Na veroordeeld te zijn tot geopolitieke irrelevantie, worden de Europese landen opgeroepen de rekening van de Amerikaanse imperiale ambities te betalen en militaire hulp te bieden. In een rapport dat in november door de RAND Corporation werd gepubliceerd, werd erkend dat de Amerikaanse defensiestrategie en -houding insolvabel zijn geworden en werd een andere aanpak aanbevolen: “De taken waarvan de Amerikaanse regering en haar burgers verwachten dat hun strijdkrachten en andere elementen van de nationale macht internationaal op grote schaal zullen presteren overschrijden de middelen die beschikbaar zijn om deze taken te volbrengen.

De Verenigde Staten kunnen en mogen niet op eigen kracht proberen de vereiste operationele concepten, houdingen en capaciteiten te ontwikkelen die nodig zijn om deze nieuwe benadering van het verslaan van agressie te realiseren. De noodzaak voor participatie van bondgenoten en partners gaat over meer dan alleen het genereren van de middelen die nodig zijn voor een geloofwaardige gecombineerde verdediging. Omdat afschrikking meer inhoudt dan pure militaire macht, is solidariteit tussen de leidende democratisch bestuurde landen ook op diplomatiek en economisch vlak nodig. En nauwere samenwerking en onderlinge afhankelijkheid op defensiegebied zal gunstige overloopeffecten hebben op andere gebieden, waardoor gecoördineerde actie om gemeenschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden wordt vergemakkelijkt.

Om de stervende wereldmacht beter te kunnen bijstaan, wordt de EU opgedragen uit te breiden en te hervormen. Eigenlijk worden hervormingen nog urgenter geacht dan uitbreiding, omdat de VS vrezen dat het vermogen van de EU om de voorgeschreven taak uit te voeren ondermijnd zou kunnen worden, doordat een handvol landen hun vetorecht zouden kunnen uitoefenen. Centraal in het gesprek staat de unanimiteitsregel van de EU, wat betekent dat elk land het eens moet worden voordat het blok een besluit kan nemen over kwesties als buitenlands beleid, hulp aan Oekraïne of belastingregels.

Het is geen toeval dat de luidste argumenten vóór uitbreiding van de EU en meerderheidsstemmen in plaats van unanimiteit in Atlanticistische kringen worden gehoord. Washington moet de controle over het Europese buitenlands en veiligheidsbeleid versterken en daarom heeft het de druk op Frankrijk en Duitsland opgevoerd, evenals op andere Europese staten die zich verzetten tegen het vooruitzicht dat Oekraïne, Moldavië en de landen van de Westelijke Balkan in de toekomst tot de club zouden toetreden.


In het soort EU waar Parijs en Berlijn dertig jaar geleden van droomden, zouden de Baltische en Oost-Europese landen goedkope grond en arbeid en nieuwe onaangeboorde markten voor hun bedrijven bieden – de ideale Lebensraum voor ambitieuze, ondernemende West-Europeanen. Dit neokoloniale scenario zou worden ondersteund door cultureel imperialisme en vergemakkelijkt door geografische nabijheid.

Maar in de euforie na de Koude Oorlog besteedde de Frans-Duitse tandem geen aandacht aan de zoektocht naar de Steen der Wijzen: de uitbreiding van de NAVO verliep veel sneller dan de uitbreiding van de EU. Ondanks de ontbinding van de Sovjet-Unie en het Warschaupact werd de NAVO niet ontbonden; haar missie “om de Russen buiten, de Amerikanen binnen en de Duitsers beneden te houden” had in ieder geval een nieuwe impuls gekregen nadat de NAVO staten verwelkomde wier nieuwe politieke elites precies op die missie waren voorbereid.

Niet alleen zouden de Amerikanen luider dan voorheen de baas zijn, ze konden ook rekenen op meer bondgenoten die precies dàt zouden doen. Toen nieuwe lidstaten tot de EU toetraden, begon hun anti-Russische sentiment ook een onevenredige rol te spelen bij het vormgeven van de EU-betrekkingen met Rusland. In feite werd Russofobie actief gecultiveerd in post-Sovjetstaten om kwetsbare, en in sommige gevallen volledig kunstmatige, nationale identiteiten te ondersteunen en legitimiteit te verlenen aan nieuwe heersers.

Om nieuwe en oude leden aan elkaar te binden en meer kandidaten aan te trekken, veranderde de EU politieke problemen in technocratische problemen, vertrouwde ze op juridische procedures en kende ze financiële middelen toe of trok ze deze terug om haar ‘visie’ op te leggen, en werd ze een ideationele speler en een ‘mondiale leraar’ van neoliberale principes, westerse ‘waarden’ en EU-normen. Om haar antidemocratische karakter te verbergen en een invasief bureaucratisch apparaat te legitimeren dat zich volledig losmaakte van de bredere samenleving, veranderde de EU in een gigantische PR-machine die middelen uitputte om moreel gezag uit te stralen en de schijn op te houden.

Bij gebrek aan democratische legitimiteit moest de EU aanzienlijke middelen investeren in het creëren van een spiegelbeeld van democratie. Bij gebrek aan demo's moest het er één uitvinden via een 'beschavingsmissie' die met missionaire ijver werd ondernomen. Om de nieuwe ‘Europese demo’s’ te creëren moesten de nationale, culturele en religieuze identiteiten eerst worden verdund (of kunstmatig worden opgeblazen als ze een anti-Russische functie dienden), stap voor stap, beginnend op de kleuterschool, en vervolgens vervangen door een 'woke ersatz', aangeboden door onder meer het World Economic Forum en de ontregelende Open Society Foundations – het social engineering-pad naar de beschaving!

We moeten niet vergeten dat de EU noch een onafhankelijke geopolitieke actor, noch een 'geopolitieke macht' is, ongeacht waar Borrell of Von der Leyen enthousiast over zijn. De EU is opgericht om de macht van de lidstaten weg te nemen en hun soevereiniteit uit te hollen, zodat zij nooit een uitdaging zullen worden voor de Amerikaanse belangen en macht. Als gevolg hiervan is de EU niet groter dan de som der delen; zij is het geopolitieke equivalent van een zwart gat. De institutionele architectuur, een ingewikkeld netwerk van pratende winkels, is zó verbijsterend en geestdodend dat Henry Kissinger, toen hij minister van Buitenlandse Zaken van de VS was, de beroemde grap maakte: "Wie moet ik bellen als ik Europa wil bellen?"

De EU is noch een internationale organisatie noch een natiestaat en kan worden omschreven als een kunstmatig supranationaal staatsbestel. Dit neemt de vorm aan van talloze, elkaar doordringende netwerken van sociale, economische, politieke en ideologische verbindingen die, op verschillende niveaus en stadia, supranationale mechanismen, nationale regeringen, regionale overheden, multinationale ondernemingen en belangengroepen met een internationaal bereik omvatten.

Als we het dus over de EU hebben, moeten we niet vergeten dat deze wordt bestuurd als een privéclub voor een cluster van transatlantische bedrijven en financiële elites. Hun lobby’s en denktanks controleren de kennis en informatie die de publieke opinie vormen en waar boegbeelden naar handelen – EU-leiders zijn steevast mislukte politici en middelmatigheden wier politieke carrières werden vergemakkelijkt door dezelfde lobby’s die hen bezitten en hun agenda dicteren.

Terwijl deze transatlantische elites zich bezighouden met een mondiale strijd om hun macht te behouden en uit te breiden, en hulpbronnen te grijpen en te beheersen, van digitale data tot natuurlijke hulpbronnen, vormen zij kartels wanneer hun belangen samenvallen, of strijden zij om politieke invloed wanneer hun belangen uiteenlopen. De 'cultuuroorlogen' die een rationeel debat in het Westen vrijwel onmogelijk hebben gemaakt, worden vaak gevoed door deze elites, omdat zij over de middelen beschikken om politieke middelen – mensen, stemmen en partijen – te mobiliseren rond bepaalde standpunten over culturele kwesties.

Het Europese integratieproces is een imperialistisch project, zowel in de zin van de relatie van de EU met de rest van de imperialistische keten, als binnen de EU in de ongelijke relaties tussen de verschillende landen.

De tekenen van een diepe crisis van de Europese integratie zijn in aantal toegenomen, waarbij de Brexit het meest voor de hand liggende, maar niet het enige voorbeeld is. De groeiende legitimiteitscrisis komt ook tot uiting in de reactie van kiezers in EU-landen. In tegenstelling tot de beschuldigingen van ‘populisme’ en ‘nationalisme’ aan het adres van iedereen die kritisch staat tegenover de Europese integratie, komt vooral de angst naar voren die wordt veroorzaakt door het gevoel van mensen dat ze geen controle hebben over hun eigen leven, door hun ongeloof tegenover het ondemocratische institutionele en politieke kader van de EU.

Omdat de levensstandaard blijft dalen en de beloften van welvaart en sociaal welzijn in de Europese tuin grotendeels onvervuld blijven, nemen de ontevredenheid toe, en niet alleen onder gewone mensen. Sommige nationale elites zijn ook onrustiger geworden omdat ze worden gestraft door de vijandigheid van de EU tegen Rusland, en in toenemende mate tegen China. Het potentieel van de EU voor economische groei is uitgeput en de meerderheid van de leden van het blok lijdt onder een chronisch begrotingstekort en buitensporige staatsschulden.

Maar omdat de VS alle hens aan dek nodig heeft om haar snel afnemende hegemonie overeind te houden, heeft de EU haar rol als handhaver van de Amerikaanse regels verdubbeld door de NAVO en de EU te verweven in een architectuur van controle en propaganda – er is hybride oorlogsvoering ontketend tegen de Europese bevolking onder het mom van verdediging tegen Russische desinformatie. In een dergelijke context worden meer middelen naar de defensie- en veiligheidsbegroting en naar Amerikaanse bondgenoten zoals Oekraïne gestuurd. Hoe je het ook wendt of keert, het is duidelijk dat slechts een handvol goed verbonden bedrijven profiteert van een stijging van de militaire uitgaven en R&D van de lidstaten.

De Covid-19-noodsituatie bood de VS de perfecte gelegenheid om te controleren of alle Europese eenden op een rij stonden. Voor het eerst in haar geschiedenis heeft de EU een gezamenlijke aanbestedingsstrategie aangenomen: de gezamenlijke aanschaf van vaccins stelde niet alleen de samenhang, de coördinatie, het vermogen om ‘snel te handelen’ en het mobiliseren van financiële middelen op de proef, het vormde ook een precedent dat later de gezamenlijke aanschaf van vaccins vergemakkelijkte, wapens voor Oekraïne en het opleggen van sancties aan Rusland.

De uitsluiting van Russische en Chinese vaccins toonde aan dat men erop kon vertrouwen dat de EU de Amerikaanse bevelen zou gehoorzamen, zelfs als deze in strijd waren met haar economische belangen. Amerikaanse mRNA-vaccins waren duurder dan het alternatief en vertrouwden op een technologie waarvan de veiligheid niet was bewezen. De EU-mainstream media en politieke debatten gebruikten de taal van oorlogsvoering door te verwijzen naar een ‘oorlog’ tegen Covid-19, het virus werd ‘teruggevochten’ en medici en paramedici werden omschreven als ‘frontsoldaten’.

Een cognitieve metafoor van oorlog hielp de perceptie van de werkelijkheid te structureren. De uitzonderingstoestand werd genormaliseerd, wat leidde tot de opschorting van de grondwettelijke rechten. De pandemie bood het voorwendsel om de meest vèrreikende psychologische operatie uit te voeren die ooit in vredestijd is geprobeerd: elke publieke uiting van afwijkende meningen of het niet naleven van onzinnige regels werd hardhandig onderdrukt, de mainstream media en sociale media werden bewapend om het publiek te hersenspoelen en te censureren, de capaciteit van het nieuwe leger van 'factcheckers' van de EU werd vergroot en de reikwijdte van digitale surveillance werd uitgebreid.

Lockdowns leidden tot enorme economische verliezen (en winsten voor een handvol voornamelijk Amerikaanse technologie- en farmaceutische bedrijven), maar ook tot een paradigmaverschuiving in het begrotings-, monetaire en investeringsbeleid van de EU, met name door de aanpassing van de staatssteun om de lidstaten in staat te stellen hun eigen economieën te ondersteunen - door middel van directere interventies. Het betekende een breuk met het bezuinigingsbeleid dat na de financiële crisis van 2008 werd aangenomen. Naarmate staten steeds meer schulden kregen, moesten ze nog meer soevereiniteit aan de EU afstaan: de ontwikkelingsstrategieën en -doelen van de lidstaten moesten in lijn zijn met de prioriteiten van de EU en waarvan vooral de VS profiteren. De schuldenval werd gepresenteerd als een herstelplan met klinkende namen als Next Generation EU (NGEU) – €360 miljard aan leningen en €390 miljard aan subsidies.

Zoals ze zeggen: laat een crisis nooit verloren gaan. Een noodsituatie creëert een gevoel van urgentie en de noodzaak om snel te handelen, waardoor het vermogen om goed na te denken ernstig wordt verminderd. Deze aanpak maakte later de weg vrij voor de acceptatie van nog grotere verliezen, toen de EU sancties tegen Rusland oplegde die in een boemerang veranderden. Elke aarzeling om Russisch gas op te geven werd onmiddellijk door de Amerikaanse 'partner' ondervangen door hun sabotage van de Nord Stream-pijpleidingen.

Eurocraten die ervan houden bemind te worden, vooral de pay-to-play-uiting van liefde, worden nu aan een kortere lijn gehouden. Er wordt geschat dat er ongeveer 30.000 geregistreerde lobbyisten in Brussel zijn en dat zij al tientallen jaren liefde verspreiden. Maar de laatste tijd hebben alleen door de VS doorgelichte lobbyisten vrij spel gekregen. Het lijkt erop dat de arrestaties die volgden op Qatargate een waarschuwing waren voor eurocraten: het aanvaarden van steekpenningen van bepaalde buitenlandse actoren zoals Qatar zal niet langer worden getolereerd. Transatlantische belangen moeten altijd voorop staan.

Hoewel uitbreiding in officiële EU-documenten is verankerd als een geostrategische noodzaak, wordt de EU nu geconfronteerd met veel grotere uitdagingen dan in de jaren na de Koude Oorlog. Begin jaren negentig bespraken de Europese leiders de vraag of ze de unie moesten uitbreiden, Oostbloklanden zouden absorberen, of de integratie ervan moesten verdiepen. Ze hebben het alledrie geprobeerd en het resultaat is volgens alle sociaal-economische indicatoren een onhoudbare puinhoop, nog voordat we rekening houden met de duizelingwekkende kosten van het steunen van Oekraïne, het verlies van betaalbare energiebronnen uit Rusland en de boemerang-sancties. En dan hebben we het niet eens aan de honderdduizenden opgeofferde levens in de proxy-oorlog tegen Rusland, waarvan de VS als enigen extreem profiteren.

Denktanks, eurocraten en de media hebben onlangs hun inspanningen opgevoerd om voorbeelden uit het verleden van de EU-uitbreiding als een succes en toekomstige uitbreiding als een kans te beschouwen, maar buiten hun echokamers groeit het scepticisme en is de uitbreidingsmoeheid begonnen.

Als over uitbreiding wordt gesproken, komt dat omdat praten goedkoop is. Vraag het maar aan Noord-Macedonië, een land dat in 2005 de status van kandidaat-lidstaat kreeg en nog steeds op de wachtlijst staat. De aanvraag van Oekraïne en Moldavië werd in 2022 haastig aanvaard om voor hen een wortel te laten bungelen, terwijl ze heel goed wisten dat geen van beide landen aan de criteria voldoet om lid te worden van de unie. Bovendien is het nog steeds beter voor de EU om ze aan de haak te houden en de deal nooit af te ronden. Aan negen landen is formeel dezelfde belofte gedaan, en je kunt de toetreding van Oekraïne en Moldavië niet bespoedigen zonder wrevel te veroorzaken.

Maar omdat Washington vreest dat ‘politiek en economisch kwetsbare landen’ hun geduld met de EU zouden verliezen en aantrekkelijkere partners zouden vinden om hun ontwikkeling te ondersteunen, namelijk China en Rusland, moet de EU beloftes blijven doen en, het allerbelangrijkste, de politieke elites in aangrenzende landen financieren om hun macht en klantenkring te versterken. De VS rekenen er ook op dat de EU de oorlogsinspanningen van Oekraïne en de wederopbouw zal financieren van wat er nog over zal zijn van dit mislukte land als het militaire conflict eindigt. Laat de Europese belastingbetalers de rekening maar op zich nemen: de steun van de EU aan het regime in Kiev heeft nu 85 miljard euro bereikt en Von der Leyen beloofde dat er nog meer zal komen. Een extra € 50 miljard voor de ‘Oekraïne Faciliteit’ werd door de Europese Commissie voorgesteld voor de jaren 2024 tot 2027. In 2022 had het Europees nepparlement € 150 miljoen goedgekeurd om de marionettenregering van Moldavië te steunen.

Omdat de EU niet kan uitbreiden zonder te imploderen, hebben Frankrijk en Duitsland twaalf deskundigen uitgenodigd om een ​​werkgroep voor institutionele hervormingen van de EU te vormen. Ze zijn met een reeks voorstellen gekomen voor een constructie met meerdere snelheden die sommige lidstaten in staat zou stellen om op bepaalde gebieden dieper te integreren en te voorkómen dat anderen deze zouden tegenhouden. Het rapport stelt voor om de vereisten voor unanieme stemming af te schaffen, ook al impliceert het schrappen van veto's het aanvaarden van verschillende niveaus van engagement. Het voorziet in vier niveaus van lidmaatschap, waarbij de laatste twee geheel buiten de EU vallen. Deze 'concentrische cirkels' zouden een binnenste cirkel omvatten waarvan de leden zelfs nog nauwere banden zouden kunnen hebben dan degenen die de bestaande EU binden; de EU zelf; geassocieerd lidmaatschap (alleen interne markt); en het lossere, minder veeleisende niveau van de nieuwe Europese Politieke Gemeenschap.

Het belangrijkste ‘voordeel’ voor het Collectieve Westen is dat alle landen van dit ‘Europa’ zullen worden afgesneden van Rusland en Wit-Rusland, maar het is niet duidelijk wat de voordelen zijn voor landen in de buitenste laag, gegeven het feit dat zij beperkte of geen mogelijkheden zullen hebben voor toegang tot de interne markt, maar zullen naar verwachting een deel van hun eigen nationale soevereiniteit opgeven ten gunste van Brussel, waardoor ze hun autonomie en manoeuvreerruimte in een multipolaire wereld zullen verliezen.

Afgelopen oktober kwam de Europese Politieke Gemeenschap – een praatgroep waarin leiders van EU-landen, EU-kandidaten, Zwitserland, Noorwegen, Groot-Brittannië en zelfs Armenië en Azerbeidzjan zitting hebben – in Granada bijeen om een ​​mogelijke uitbreiding van het blok te bespreken. De bijeenkomst was bedoeld om de vastberadenheid te versterken, maar in plaats daarvan verdiepte het de bedenkingen van degenen die nooit warm liepen voor het idee om de EU uit te breiden ten koste van de huidige leden. Sommige leden hebben het rekenwerk al gedaan en beseften dat als de voorgestelde uitbreiding van de EU doorgaat, zij meer zullen moeten betalen aan en minder ontvangen van de EU-begroting: netto-ontvangers zullen netto-betalers worden. Het is begrijpelijk dat ze niet al te enthousiast zijn over het vooruitzicht.

Terwijl de toegenomen integratie tussen de EU en de NAVO en de expansie naar het oosten nieuwe, krachtige lobby’s en een nieuwe klasse van ultra-Atlantische eurocraten creëerden, verloren de EU-lidstaten elke schijn van strategische autonomie en daarmee ook elke kans om hun economische en geopolitieke belangen te beschermen of te bevorderen. Aanvankelijk was het de arbeidersklasse van de Zuid- en West-Europese landen die het zwaarst te lijden hadden onder de expansie van de EU, maar daarna begon ook de middenklasse de druk te voelen. Tegenwoordig is het Italiaanse bbp per hoofd van de bevolking gedaald tot het niveau van Mississippi, de armste staat van de VS; die van Frankrijk is iets beter, het ligt ergens tussen die van Idaho en die van Arkansas, terwijl die van Duitsland, de motor van de Europese economie, overeenkomt met die van Oklahoma. Niet bepaald een succesverhaal.

Hoewel EU-sceptici in deze landen talrijker en mondiger zijn geworden, is hun politieke invloed beperkt. Hun tegenstanders vertegenwoordigen de belangen van een nieuwe politieke en economische elite die is ontstaan ​​door zowel de materiële als de symbolische medeconstitutie van het administratieve en bureaucratische apparaat van de EU. Deze elite kan, door de verdeling en uitbetaling van fondsen, naleving bewerkstelligen of de loyaliteit van politici belonen. Door de portemonnee te beheersen, kan het in elk EU-land als koning fungeren. De komende EU-verkiezingen zijn er dan ook alleen maar voor de bühne.

Het spreekt voor zich dat deze elite de habitus en de neoliberale ideologie deelt van transnationale elites die zich meer thuis voelen in Londen en New York dan in Brussel. Het zou naïef zijn om te verwachten dat zij de Europese belangen zou verdedigen. In feite is dat niet het geval. De landen van de eurozone, die vijftien jaar geleden een bbp hadden van iets meer dan dertien biljoen euro, hebben dit vandaag de dag met twee miserabele biljoenen verhoogd, terwijl de VS hun bbp bijna hebben verdubbeld (van 13,8 naar 26,9 biljoen euro), ondanks hun kleinere bevolking. Volgens de Financial Times bedraagt ​​de economie van de Europese Unie, uitgedrukt in dollars, nu 65% van de economie van de Verenigde Staten. Dat is minder dan de 91% in 2013. Het Amerikaanse bbp per hoofd van de bevolking is ruim twee keer zo groot als dat van Europa, en de kloof blijft groter worden. Briljant werk!

Als EU-leiders bij internationale onderhandelingen routinematig worden gepasseerd ten gunste van nationale leiders, komt dat omdat de EU voldoet aan de definitie van een papieren tijger. De eenheid die ten aanzien van de proxy-oorlog in Oekraïne wordt getoond, kan niet lang standhouden en de belangrijkste Amerikaanse en Europese architecten zullen over een jaar niet langer in functie zijn. Het politieke bestel van Europa pleit tegen een proactief buitenlands en defensiebeleid. Dus als Borrell enthousiast is over de noodzaak voor Europa om van een zachte macht naar een harde macht te gaan, vergeet hij gemakshalve dat de EU geen statelijke actor is. Het heeft een aantal kenmerken van een staat – rechtspersoonlijkheid, enkele exclusieve bevoegdheden, een diplomatieke dienst en sommige EU-landen hebben een gemeenschappelijke munt – maar uiteindelijk is het een hybride en als zodanig niet toegerust voor een ​​19e-eeuws ‘groot spel’ van machtspolitiek. En eerlijk gezegd zal het daar de komende jaren niet toe uitgerust zijn. Een 'geopolitieke EU' blijft weinig meer dan een troostende fantasie, gebaseerd op haar aantrekkingskracht: de wachtrij om lid te worden.

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][14 mei 2024]

 

Afdrukken Doorsturen