De Brexit die geen Brexit is

In vervolg op onze nieuwsbrief afgelopen woensdag over Whitehall en de door de EU geïnspireerde staatsgreep in het Verenigd Koninkrijk blijven we zoeken naar bewijzen hoe er pogingen worden gedaan om de Britse grondwet te verdraaien en het electoraat te bedriegen. We hebben in de nieuwsbrief niet alleen laten zien hoe ongelooflijk gemakkelijk het is voor een overheid om de publieke opinie te manipuleren, we hebben ook gezegd dat een Brexit à la Theresa May verraad is jegens het Britse volk, waarbij vergeleken met haar “deal” de overgave van Frankrijk in 1940 aan Hitler een verzetsdaad genoemd kan worden.

De afgelopen week stond de regering van Theresa May op het punt om om te vallen vanwege haar voorgestelde Brexit-deal. De terugtrekkingsovereenkomst tussen het VK en Brussel leidde ertoe dat Dominic Raab en Esther McVey uit protest de pijp aan Maarten gaven. De overgebleven ministers van May hebben sindsdien geprobeerd om zich - althans voor de korte termijn - achter haar te scharen. Liam Fox - de International Trade Secretary - verklaarde: "Een deal is beter dan geen deal", wat anders dan wat May eerder beweerde, namelijk dat "geen deal beter is dan een slechte deal".

De Britse premier ondertekent in feite een overgave-overeenkomst: een verraad aan het Britse volk. Het is, eerlijk gezegd, een nauwelijks verhulde aanpassing van de vernedering die Griekenland vier jaar geleden onderging. Toen leverde Tsipras het Griekse volk uit aan de Europese Unie, en de gevolgen van dat verraad zien we nog elke dag.
De afgelopen weken heeft ze gewerkt bij en met hoge EU-, Whitehall-, MI5- en NAVO-functionarissen. Na haar aankondiging, eerder de afgelopen week, heeft de Britse "Brexit-minister" Dominic Raab al laten weten met "geen goed fatsoen" de deal te kunnen steunen. Ook Jacob Rees-Mogg, leider van het hardline-Brexitkamp in de Conservatieve partij, zegde zijn vertrouwen in May op. Meerdere leden van het kabinet kregen weinig of geen informatie en hebben hun conclusies getrokken. Zo heeft Brexit-staatssecretaris Suella Braverman haar biezen gepakt, net als minister van Werk en Pensioenen Esther McVey, terwijl Shailesh Vara, vicestaatssecretaris voor Noord-Ierland, het helemaal niet zag zitten: "Het referendum bood een simpele keuze: in de EU blijven of eruit stappen. Het resultaat was duidelijk: het Britse publiek koos "leave", en dat is wat wij, hun verkozenen, hen moeten bezorgen. Het akkoord doet dat echter niet, en laat het Verenigd Koninkrijk tussen hangen en wurgen, met geen tijdslimiet op wanneer we eindelijk een soevereine natie zullen zijn".

De map van de overeenkomst is een 585-pagina's tellende, gedetailleerde deconstructie van de Britse soevereiniteit. In Brussel houdt men zich bezig met andere zaken: men is er vastbesloten dat, wat er ook gebeurt, de EU niet mag falen, dat de EU haar leger zal hebben, dat miljoenen migranten naar binnen gehaald moeten worden en dat de NAVO haar greep op Russische doelen moet verstevigen.

Maar hoe zit die overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk precies in mekaar?

In theorie verlaat het Veenigd Koninkrijk op 29 maart volgend jaar de EU. In theorie, want de Brusselse juridische kleine lettertjes vertellen een heel ander verhaal.
Het Parlement zal worden verzocht een overeenkomst te ratificeren die duidelijk erkent dat "alle verwijzingen naar "lidstaten" en bevoegde autoriteiten van lidstaten [...] moet worden gelezen als inclusief het Verenigd Koninkrijk" (artikel 7).
Het Verenigd Koninkrijk is dus gebonden aan EU-wetgeving, tenminste tijdens een overgangsperiode. Maar deze "overgangsperiode" kan voor altijd worden gehandhaafd (artikel 132). En zelfs als er overeenstemming wordt bereikt over een vervolgovereenkomst, zal het Verenigd Koninkrijk voor jaren afstand doen van andere rechten. De overgangsperiode eindigt niet op 31 december 2020 en wat geldt is feitelijk het volgende: "overgang" + verlenging voor onbepaalde tijd (ongeacht hoeveel jaar de Britten bereid zijn te betalen) + al die extra jaren uit de "plus 8 jaar"- artikelen.

Mocht het binnen twee jaar worden afgerond, zoals May hoopt, dan heeft het Verenigd Koninkrijk nu een clausule ondertekend waarin Brussel haar acht jaar lang houdt aan bepaalde regels (zoals bijvoorbeeld de BTW). Sommige clausules hebben, letterlijk, een levensduur. Als het Verenigd Koninkrijk in gebreke blijft bij de overgang, volgen er maatregelen ten aanzien van de douane-unie en, realistisch gezien, de interne markt. De Britten kunnen de overgang alleen positief verlaten met een deal.
Maar naar het geld kunnen ze fluiten. De EU heeft dus geen enkele behoefte om het Verenigd Koninkrijk een deal te geven, en zeker geen prikkel om een betere deal te geven die ze nu hebben aangeboden. Het Europese Hof van Justitie blijft soeverein, zoals herhaaldelijk is bepaald. Misschien wel het schadelijkst van allemaal, stemt het Verenigd Koninkrijk ermee in de rechten af te schaffen die zij volgens het internationale recht zou hebben om eenzijdig de deal op te zeggen. Wat volgt, heeft (grotendeels) betrekking op wat de overgangsperiode wordt genoemd. Maar de hele tekst ademt uit dat dit de laatste deal met de E.U. zal zijn.

Onze Britse collega's hebben een lijst samengesteld met de 40 grootste gruwelen die op de loer liggen in de kleine lettertjes van Theresa May's Brexit-deal:
1. Allereerst moet worden opgemerkt dat dit een EU-tekst is, geen Britse of internationale tekst. Dit heeft één bron. De Brexit-overeenkomst is geschreven in Brussel.
2. May zegt dat haar deal betekent dat het Verenigd Koninkrijk in maart volgend jaar de EU verlaat. De uitbetalingsovereenkomst maakt hier een aanfluiting van. "Alle verwijzingen naar lidstaten en bevoegde autoriteiten van lidstaten ... worden gelezen als inclusief het Verenigd Koninkrijk." (Art 6).
Niet echt wat de meeste mensen verstaan onder een Brexit. Vervolgens wordt aangegeven dat het Verenigd Koninkrijk zich in de EU zal bevinden, maar zonder parlementsleden, een commissaris of rechters van het Europees Hof van Justitie. Het Verenigd Koninkrijk is dan in feite een lidstaat, maar de Britten hoeven dan niet - of juister, mógen dan niet - topbijeenkomsten bijwonen (Artikel 7).
3. Het Europese Hof van Justitie wordt aanvaard als de hoogste gerechtelijke instantie (artikel 86), die zowel burgers als binnenlandse bedrijven kunnen gebruiken.
4. Het Verenigd Koninkrijk blijft tot acht jaar na afloop van de overgangsperiode onder de rechtsmacht van het Europese Hof van Justitie vallen (Artikel 158).
5. Het VK zal nog steeds gebonden blijven aan toekomstige wijzigingen in de EU-wetgeving waarover het geen (mede)zeggenschap meer zal hebben, om nog maar te zwijgen van de naleving van de huidige EU-wetgeving (Artikel 6, lid 2).
6. Eventuele geschillen in het kader van de Overeenkomst zullen uitsluitend door EU-wetgeving worden beslist - het is voor de Britten één van de gevaarlijkste bepalingen (Artikel 168). Arbitrage zal onderworpen zijn aan de bestaande procedureregels van de EU-wetgeving - dit is geen arbitrage (dat normaal gesproken toch plaatsvindt tussen twee onafhankelijke partijen) (Artikel 174).
7. "BENADRUKT dat deze overeenkomst gebaseerd is op een algemeen evenwicht tussen voordelen, rechten en verplichtingen voor de Unie en het Verenigd Koninkrijk", is ook zo'n mooie volzin. Feitelijk zou het gebaseerd moeten zijn op bindende wettelijke verplichtingen voor de EU in artikel 50. Het is onjuist om het anders voor te stellen.
8. Er is ook een clausule over de "tampon tax", de tamponbelasting. Dit is in het Verenigd Koninkrijk is een populaire term die wordt gebruikt om de aandacht te vestigen op het feit dat tampons - en andere producten voor vrouwelijke hygiëne - onderworpen zijn aan BTW-heffing, in tegenstelling tot andere producten die als basisbehoeften worden beschouwd. De Britten moeten zich houden aan de EU-BTW-wetgeving, zonder kans op het afschaffen van de tamponbelasting, ook al sluit het Verenigd Koninkrijk in december 2020 een betere deal omdat zij met het sluiten van deze overeenkomst akkoord gaan met het naleven van andere EU-BTW-regels voor "vijf jaar" na de overgangsperiode.
De huidige EU-regels verbieden 0% BTW te heffen op producten (zoals tampons) die dergelijke vrijstellingen niet hadden voordat het Verenigd Koninkrijk tot de EU toetrad.
9. Er zijn problemen te verwachten met EU-definities: zo is bijvoorbeeld 3.1. "Unierecht" te ruim gedefinieerd. "Onderdaan van het Verenigd Koninkrijk" - het Verenigd Koninkrijk had niet akkoord moeten gaan met de definitie van het Verdrag van Lissabon. Men heeft toen namelijk het Britse recht om haar burgers te definiëren uit handen gegeven.
Definities die nodig zijn om de term "goederen" op te nemen en de term "diensten", waarvan het Verenigd Koninkrijk is beloofd dat de deal betekent dat ALLEEN EU-wetgeving met betrekking tot "goederen" van toepassing is. Dit is een niet-gedefinieerde term tot nu toe. Deze overeenkomst definieert het ook niet.
10. De Mandelson Pensioen-clausule: het Verenigd Koninkrijk moet beloven nooit voormalige EU-functionarissen die in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd - zoals Peter Mandelson of Neil Kinnock - te belasten op hun E.U.-pensioenen, of alle huidige EU-functionarissen belasting in te houden op hun salarissen. De EU en haar werknemers hebben immuniteit voor de Britse belastingwetgeving (Artikel 104).
11. Voorts stemt het Verenigd Koninkrijk ermee in geen EU-werknemers die in de toekomst crimineel zijn of die mogelijk als criminelen worden beschouwd (een grote kans dat dat het geval is), te vervolgen (Art.101). Inderdaad, in Brussel zorgt men goed voor elkaar.....
12. De reeds bestaande rechten van EU-burgers moeten worden uitgebreid tot burgers van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Die zullen erg tevreden zijn (Artikel 33).
13. De domste wet van de EU ooit - de algemene verordening gegevensbescherming - moet in de plaats komen van de Britse wetgeving (artikelen 71 tot 73). Ontsnappen aan deze waanzin wordt hierdoor onmogelijk gemaakt.
14. Het Verenigd Koninkrijk is verplicht een "gezamenlijk comité" met EU-vertegenwoordigers in te stellen om "de uitvoering en toepassing van deze overeenkomst" te garanderen. Dit klinkt niet als een uittredingscontract - als dat zo was, waarom zou het dan moeten worden onderworpen aan voortdurende monitoring (Artikel 164)?. Het Gezamenlijk Comité moet subcommissies bevatten die bevoegd zijn voor: a) de rechten van de burgers; (b) "andere uittredingsbepalingen"; (c) Ierland/Noord-Ierland; (d) Soevereine gebiden op Cyprus; (e) Gibraltar; en (f) financiële bepalingen (Artikel 165).
15. De overeenkomst duurt zolang de jongste baby van het land leeft. "De personen die onder dit deel vallen, genieten gedurende hun leven de rechten die zijn voorzien in de relevante titels van deze overeenkomst" (Artikel 39). Zoiets kan alleen maar door Brussel bureaucraten worden bedacht.
16. Het Verenigd Koninkrijk is buitengesloten van alle EU-netwerken en databanken voor veiligheid - maar er is in de overeenkomst geen dergelijke bepaling om de EU buiten die van het Verenigd Koninkrijk te houden (Artikel 8).
17. Het Verenigd Koninkrijk zal gebonden zijn aan het buitenlands beleid van de EU, "gebonden aan de verplichtingen die voortvloeien uit de internationale overeenkomsten die door de Unie zijn gesloten", maar het land is niet in staat om dergelijke besluiten te beïnvloeden (Artikel 124).
18. Alle EU-burgers moeten na vijf jaar een duurzaam verblijfsrecht krijgen - maar wat telt als verblijfplaats? Hierover beslist de EU, in plaats van de Britse regelgeving (Artikelen 15-16).
19. Groot-Brittannië krijgt de bevoegdheid om een ambtenaar naar Brussel te sturen om te zien hoe ze domme wetten kunnen doorvoeren die de Britse economie schaden (Artikel 34).
20. Het Verenigd Koninkrijk gaat ermee akkoord dat het geld van de belastingbetaler uitgeeft om iedereen te vertellen hoe geweldig de overeenkomst is (Artikel 37).
21. Artikel 40 definieert Goederen. Daar lijken ook diensten en landbouw onder te vallen. Misschien komen de Britten er op enig moment achter dat "goederen" in principe alles kan betekenen.
22. De artikelen 40 tot en met 49 verplichten het lopende lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk van de douane-unie tot practisch alles, behalve het voeren van de naam.
23. Het Verenigd Koninkrijk zal moeten betalen voor het ontvangen van de gegevens/informatie die nodig is om te voldoen aan de EU-wetgeving (Artikel 50).
24. De EU zal doorgaan met het vaststellen van regels voor de intellectuele-eigendomsrechten van het Verenigd Koninkrijk (artikelen 54 tot en met 61).
25. Het Verenigd Koninkrijk zal effectief gebonden zijn door een geheimhoudingsverklaring die het land verplicht tot geheimhouding met betrekking tot alle EU-ontwikkelingen, waaraan de Britten betaald hebben om deel te nemen. Dit is niet wederzijds. De EU is niet gebonden door dergelijke maatregelen (Artikel 74).
26. Het Verenigd Koninkrijk is gebonden aan de EU-regels inzake aanbestedingsregels - wat de Brittens in feite verbiedt elders betere deals te sluiten (Artikelen 75 tot en met 78).
27. Het Verenigd Koninkrijk doet afstand van alle rechten op alle data die de EU met haar geld heeft gemaakt (artikel 103).
28. De EU beslist over kapitaalprojecten (daarvoor is een erg ruimte definitie gegeven) waarvoor het Verenigd Koninkrijk aansprakelijk is (artikel 144).
29. Het Verenigd Koninkrijk is tot een toekomstige overeenkomst gebonden aan de EU-wetgeving inzake staatssteun- zelfs in geval van een staatssteun moet dit vier jaar geldig blijven (Artikel 93).
30. Soortgelijke voordelen en immuniteiten worden uitgebreid tot alle voormalige leden van het Europees nepparlement en tot de voormalige EU-ambtenaren in het algemeen (Artikelen 106-116).
31. Het Verenigd Koninkrijkmag niets onthullen wat de EU haar heeft verteld of gaat vertellen over de details van de deal en de werking ervan (Artikel 105). Dat verstaan ze in Brussel over transparantie.
32. Alle bevoegdheden die het Britse parlement mogelijk heeft gehad om EU-wetgeving te versoepelen, zijn officieel verwijderd (Artikel 128).
33. Het Verenigd Koninkrijk is aansprakelijk voor alle "uitstaande verplichtingen" na het jaar 2022 (artikel 142, lid 2 vermeldt uitdrukkelijk pensioenen, wat ons meteen een idee geeft van wie waarschijnlijk heeft onderhandeld). Het verschuldigde bedrag wordt berekend door de EU (Artikelen 140-142).
34. Het Verenigd Koninkrijk is aansprakelijk voor toekomstige EU-leningen. Iedereen die bekend is met de financiële gegevens van de EU weet dat dit een bijzonder slecht artikel is (Artikel 143).
35. Het Verenigd Koninkrijk blijft aansprakelijk voor kapitaalprojecten die zijn goedgekeurd door de Europese Investeringsbank (Artikel 150).
36. Het Verenigd Koninkrijk blijft een "partij" voor het Europees Ontwikkelingsfonds (dat wil zeggen dat de Britten geacht worden geld te blijven ophoesten) (Artikelen 152-154).
37. En de EU blijft berekenen hoeveel geld het Verenigd Koninkrijk zou moeten betalen. Maar goed dat Brussel elk jaar een door accountants goedgekeurde jaarrekening heeft.... o wacht!.
38. Het Verenigd Koninkrijk blijft gebonden (dat wil zeggen de Britten moeten blijven betalen) aan het Emergency Trust Fund van de Europese Unie - dat zich bezighoudt met irreguliere migratie (dat wil zeggen migranten en gelukszoekers) die op weg zijn naar Europa (Artikel 155).
39. De overeenkomst zal worden gecontroleerd door "de autoriteit" - een nieuwe in het Verenigd Koninkrijk te vestigen instantie met "bevoegdheden die gelijkwaardig zijn aan die van de Europese Commissie" (Artikel 159).
40. En, natuurlijk, zal het Verenigd Koninkrijk ermee instemmen 40 miljard pond te betalen om al deze "privileges" te mogen ontvangen (Artikel 138).

Achter de schermen wordt er een heel ander spel gespeeld.
Regeringsbronnen lekten gisteren uit naar de Mirror, Express & Mail dat het leger klaarstaat om alle "ordeverstoringen, geweld, protesten en bevoorradingsproblemen" het hoofd te bieden als het Verenigd Koninkrijk uit de EU vertrekt met een "No Deal". De waarheid is echter dat de ongekozen gelederen van de Britse Deep State vastbesloten zijn om de deal van May door te zetten, ongeacht wat er voor nodig is. Hier zien we duidelijk een versluierde dreiging in de lekken: het oudste excuus ter wereld: het leger binnenbrengen om de orde te herstellen. De argumenten tellen niet meer.

De mensen achter May zijn dezelfde die geen weerstand boden tegen het besluit van May om de recentste bomaanslag op Syrië voort te zetten... terwijl het Britse parlement in reces was, en vervolgens vreemde argumenten aandroegen over constitutionele integriteit. Het zijn dezelfde mensen die in de afgelopen twee jaar met de Brexit-wolven meehuilden in de bereidwillige mainstream media, terwijl ze nieuwe pro-EU-partijen alle steun gaven. Onder hen zijn Soros, Macron, de Londense City, globalistische bedrijven, centrale banken, multinationale banken, internationale nieuwsmedia, inlichtingendiensten en de oli(e)garchen. Samen hebben ze geprobeerd alle Britten ervan te overtuigen dat ze het best deel kunnen uitmaken van de EU - het Beloofde Land. Vanaf het begin was het de bedoeling van de (eigenlijk anti-Brexit)premier dat zij een zo slecht mogelijke deal met de EU zou sluiten - in de hoop dat door het parlement te kunnen jassen.
Daarom ook is in de loop van de jaren het "Brexit-ministerie" qua personeelsbezetting gehalveerd (om precies te zijn: 600 ambtenaren in 15 maanden zijn afgevoerd). De gemiddelde leeftijd van de resterende ambtenaren is 32 jaar..... de leefijd van de "Remainers". Alle 20 senior- en invloedrijke "pro-Brexiteers" zijn weggewerkt.

Whitehall is enorm anti-Brexit, Westminster is 75% eurofiel, en de mainstream media schommelen er wat heen en weer. Belangrijke hoge ambtenaren hebben de Rule of Law over Brexit overtreden, en net als met andere ambtenaren en politici is een positie binnen de Europese Unie hun natte droom. Westminster wordt platgelopen door lobbygroepen van globalisten en de pers plus de BBC worden gerund door grote bedrijven (adverteerders) en voormalige bankiers.

De algemene verwachting is dat deze overeenkomst het in het Britse parlement niet zal halen. Het volk roert zich, omdat steeds meer details en handjeklap tijdens de onderhandelingen naar buiten komen. May's bespottelijke daad van lafheid richting het Britse volk zal de uiteindelijke bewustwording bij het publiek van wat er allemaal door May is gedaan met de uitslag van het Brexit-referendum niet gunstig stemmen. Sociale onrusten liggen op de loer.
Wat is dat toch met die vrouwelijke invloedrijke regeringsleiders in de EU, die geen gelegenheid voorbij laten gaan om hun burgers en hun land ten gronde te richten?

Afdrukken Doorsturen