Van de Federal Reserve mogen de grootste Amerikaanse banken maar wat aan rotzooien

Op 27 juli vorig jaar legde Michael Barr, vicevoorzitter voor toezicht bij de Raad van Gouverneurs van de Federal Reserve, de volgende verklaring af als onderdeel van de voorgestelde nieuwe kapitaalvereisten voor megabanken in de VS – waarmee hij het verbluffende nieuws onthulde dat de megabanken op Wall Street hun eigen interne risicomodellen mogen gebruiken om de Federal TReserve te vertellen hoeveel risicogewogen activa ze hebben en dus hoeveel kapitaal ze moeten aanhouden.


Barr verklaarde het volgende:
“Voor de kredietactiviteiten van een bedrijf zouden de voorgestelde regels een einde maken aan de praktijk van het vertrouwen op de eigen individuele inschattingen van het eigen risico van een bank en in plaats daarvan een gestandaardiseerde, maar op risico gebaseerde maatstaf voor het kredietrisico gebruiken. Gestandaardiseerde kredietrisicobenaderingen zijn redelijk goed in het benaderen van risico's, terwijl interne modellen de neiging hebben dergelijke risico's te onderschatten.
Ten tweede zouden de voorgestelde regels voor de handelsactiviteiten van een bedrijf de manier aanpassen waarop het bedrijf het marktrisico moet meten, wat het risico is van verlies als gevolg van bewegingen in marktprijzen. Deze wijzigingen zijn bedoeld om lacunes in de huidige regels te corrigeren."

Vertrouwen op de megabanken die regelmatig zijn beschuldigd van criminele handelingen en het manipuleren van markten en die de Amerikaanse economie met hun financiële crash van 2008 op de knieën hebben gebracht (omdat hun risicomodellen net zo behulpzaam waren als een roeiboot in een tsunami) is nog steeds een duidelijke indicatie dat de federale toezichthouders op het bankwezen volledig in de greep zijn van de megabanken van Wall Street.

Volgens de Federal Reserve zullen de nieuw voorgestelde kapitaalregels de federale toezichthouders er niet van weerhouden om op de megabanken te vertrouwen om de informatie te verstrekken die hun kapitaalvereisten bepaalt; het zal alleen de modellen veranderen. De Federal Reserve en haar collega-banktoezichthouders schreven het volgende over hun zogenaamde Bazel III-hervormingen:

“Volgens de voorgestelde uitgebreide, op risico gebaseerde benadering zouden bankorganisaties de totale risicogewogen activa berekenen met behulp van (1) een nieuwe gestandaardiseerde benadering voor kredietrisico; (2) de herziene aanpak voor het risico op kredietwaarderingsaanpassingen (credit valuation adjustment - CVA); (3) een nieuwe gestandaardiseerde aanpak voor operationeel risico; en (4) de herziene benadering van marktrisico's.

Twee economen brengen deze waanzin nu in een nieuw academisch artikel aan de orde. Anat Admati is hoogleraar Financiën en Economie aan de Stanford Graduate School of Business. Martin Hellwig is een Duitse econoom. De twee zijn co-auteurs van het onlangs uitgebrachte en uitgebreide boek The Bankers’ New Clothes: What’s Wrong with Banking and What to Do about It. Om de aandacht te vestigen op de leugens die bankiers en hun lobbyisten in stand houden om afgezwakte of uitgeholde regels van hun toezichthouders te krijgen, hebben Admati en Hellwig een document uitgebracht waarin de 44 gebrekkige beweringen worden ontkracht waarmee bankiers zijn weggekomen. Eén van die gebrekkige beweringen raakt de kern van dit debat over het vereiste kapitaal.

Het tweetal schrijft: “Gebrekkige claim 29: Het toekennen van risicogewichten aan activa bij het bepalen van het vereiste eigen vermogen is een manier om serieuze kwantitatieve analyses uit te voeren op de bankregulering…
Bij een juiste meting van de risico's waaraan een bank wordt blootgesteld, zou rekening moeten worden gehouden met de kredietrisico's van de tegenpartijen en hun correlaties met de onderliggende risico's van de banken. De mogelijkheden daartoe worden beperkt door een gebrek aan gegevens en door de voortdurende veranderingen in risico's en correlaties die optreden wanneer tegenpartijen hun eigen posities wijzigen. In de praktijk zorgt het gebruik van risicogewichten bij de regulering van banken ervoor dat banken extreem hoge schulden kunnen hebben, waardoor belangrijke risico's worden gemaskeerd en de onderlinge verbondenheid van het systeem wordt vergroot. Terwijl voorstanders van het systeem beweren dat het belangrijk is om van banken te eisen dat ze meer aandelenfinanciering hebben als hun activa riskanter zijn, staat het systeem banken in feite toe om met veel minder aandelenfinanciering weg te komen als ze zeggen dat hun activa minder riskant zijn. Een uniforme verhouding tussen het vereiste eigen vermogen en de totale activa zou een ondergrens bieden aan de hefboomwerking van de banken en zou de toezichthouders in staat stellen in te grijpen wanneer de verhouding wordt overschreden voordat het misschien te laat is. Omdat sommige risicogewichten daarentegen (bijna) nul zijn, staat het risicowegingssysteem een zeer hoge hefboomwerking toe.

Het vermogen van banken om ‘te bezuinigen op eigen vermogen’ wordt vergroot door hun vermogen om hun eigen modellen te gebruiken om risico’s in te schatten. De ruimte voor manipulatie die ze hebben is het grootst voor activa in het handelsboek. Daarom wilden ze graag door hypotheek gedekte waardepapieren en dergelijke in het handelsboek opnemen, onderworpen aan de mark-to-market-boekhoudregels. De meeste verliezen in 2007-2009 werden geleden op activa in het handelsboek, waar het eigen vermogen vaak slechts 1 procent van de beleggingen bedroeg..."

Wat de Federal Reserve en haar collega-federale toezichthouders effectief hebben gedaan, is de kapitaalvereisten overdragen aan het casino. Denk eens aan wat er gebeurde toen de 158-jarige Lehman Brothers in 2008 over de kop ging en faillissement aanvroeg. Slechts vijf dagen voordat Lehman failliet ging, had de bank een kapitaalratio van 11%, wat erop wijst dat het bedrijf voldoende gekapitaliseerd was. Maar vier weken na het faillissement op 15 september 2008 werd de schuld gewaardeerd op slechts 9 cent per dollar, wat erop wijst dat de concurrente schuldeisers 91% van hun geld zouden verliezen. Hoewel het herstelpercentage in de loop van de tijd verbeterde naarmate de marktwaarden zich stabiliseerden, lijdt het geen twijfel dat de toezichthouders van Lehman in het ongewisse zaten – of ervoor kozen in het ongewisse te blijven – over hoe groot de schuldenlast van deze financiële instelling in 2008 was.

Wat de meeste Amerikanen niet wisten, was dat de roekeloze Lehman Brothers van de toezichthouders toestemming kreeg om twee federaal verzekerde banken te bezitten: Lehman Brothers Bank FSB en Lehman Brothers Commercial Bank. Samen hadden ze op 30 juni 2008 17,2 miljard dollar aan activa in bezit, 75 dagen voordat Lehman failliet ging.

Tegenwoordig bezitten vier van de grootste handelshuizen op Wall Street federaal verzekerde banken die tot de zeven grootste federaal verzekerde banken in de VS behoren: JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup en Goldman Sachs.

Een ander belangrijk probleem met het toestaan van crimineel ingestelde megabanken om hun eigen risicogewogen kapitaalbehoeften te berekenen, is dat slechts een handjevol mensen binnen de bank de risico's begrijpt die zich in de schaduw van de buitenbalansposities van de bank verbergen.

Op weg om in maart 2009 een aandeel ter waarde van 99 dollarcent te worden en tussen december 2007 en juni 2010 een geheime bailout-operatie van 2,5 biljoen (!) dollar aan cumulatieve leningen van de Federal Reserve nodig te hebben, maakte Citigroup gebruik van buiten de balans opgenomen SIV's (Structured Investment Vehicles) om zijn winsten op te krikken en zijn risico’s verbergen. Toen de bank gedwongen werd deze vehikels weer op de balans te zetten, werd de kredietwaardigheid verlaagd en daalden de aandelenkoersen verder.

Elke suggestie dat de megabanken op Wall Street hun roekeloze risicobereidheid hebben opgeruimd, wordt ondermijnd door het aantal keren dat ze gered moesten worden sinds de crash van 2008 – de ergste economische crisis sinds de Grote Depressie. (De New York Fed is de officiële bodemloze geldbron geworden voor de bailout-operaties voor Wall Street, terwijl ze letterlijk eigendom is van enkele van de grootste banken op Wall Street. Ook zoiets fraais.....)

De eerste bankencrisis sinds die van 2008 begon op 17 september 2019 – om redenen die de Fed nog steeds niet met enige geloofwaardigheid heeft kunnen verklaren. In het laatste kwartaal van 2019 moest de New York Fed noodrepoleningen voor een cumulatief totaalbedrag (op een termijngecorrigeerde basis) van $19,87 biljoen (!) naar Wall Street-banken schuiven. Zoals de bijgaande grafiek aangeeft, ontvingen slechts zes handelseenheden van de megabanken op Wall Street 62% van dat bedrag. (Ongecorrigeerd voor de looptijd van de lening bedroeg het cumulatieve totaal $ 4,5 biljoen.)

Onder de Dodd-Frank-wetgeving inzake financiële hervormingen van 2010 moest de Federal Reserve de namen vrijgeven van de banken die deze bailout-operaties ontvingen, en de dollarbedragen van elke lening, twee jaar nadat het programma begon. Terwijl de mainstream media (met name Bloomberg) in 2008 naar de rechter stapten om deze informatie te verkrijgen, was er een totale black-out in diezelfde mainstream media toen de Federal Reserve - door de rechter gedwongen -  de gegevens over de reddingsoperaties van 2019 vrijgaf. (Zie ons artikel"Federal Reserve geeft zoals gebruikelijk geen openheid van zaken)

De volgende bankencrisis vond plaats in maart 2020 en werd toegeschreven aan de pandemie. De aandelenkoersen van de vier grootste banken (qua ingelegde gelden) zijn tussen 2 januari 2020 en 18 maart 2020 met maar liefst 40 tot 60 procent ingestort. De Federal Reserve heeft dezelfde ondoorzichtige mix van noodleningprogramma’s uitgerold als in 2008 – waarbij de New York Fed opnieuw verantwoordelijk was voor het grootste deel van deze programma’s.

Drie jaar later, in het voorjaar van 2023, vonden de tweede, derde en vierde grootste bankfaillissementen in de Amerikaanse geschiedenis plaats: Silicon Valley Bank en Signature Bank in maart en First Republic Bank op 1 mei.

Om de mogelijke faillissementen van vorig jaar het hoofd te bieden, deed de Federal Reserve iets dat zij in haar 110-jarige bestaan nog nooit eerder heeft gedaan. Het begon onderwaterobligaties te accepteren als onderpand voor noodleningen aan wankelende banken, terwijl het 100 cent per dollar betaalde voor dat onderpand voor leningen met een looptijd van maximaal één jaar. (Historisch gezien heeft de Federal Reserve een korting op onderpand opgelegd en daggeldleningen verstrekt via het Discount Window.)
De Federal Reserve gaf dit bailout-programma de fraai klinkende naam Bank Term Funding Program (BTFP).

De afgelopen weken zijn de bedragen die worden geleend in het kader van het Bank Term Funding Program sterk gestegen. De bailout-faciliteit had op 7 december 2023 een saldo van $121,7 miljard. Op de laatste rapportdatum, op 24 januari 2024, was deze gestegen tot $167,8 miljard. Afgelopen woensdag, na wekenlang te hebben gezien hoe banken steeds meer gebruik maakten van het Bank Term Funding Program, bijna een jaar nadat de bankencrisis had moeten verdwijnen, kondigde de Federal Reserve aan dat zij in maart alle leningen van het BTFP zal stopzetten.

De grootste banken in de VS hebben veel te veel macht en de enige zinvolle manier om die megabanken daadwerkelijk te hervormen is het herstel van de Glass-Steagall Act, de wet die het casinobankieren zal scheiden van de federaal verzekerde spaargelden van Amerikaanse commerciële banken.


[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][29 januari 2024]

 

Afdrukken Doorsturen